Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Kārtību, kādā sprieduma izpildes procesā organizējamas un noturamas nekustamā īpašuma izsoles nosaka Civilprocesa likums. 2015. gada 17. decembrī Saeima otrajā lasījumā pieņēma likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”, ar kuru vienlaikus veikti atsevišķi grozījumi attiecībā uz nekustamo īpašumu izsoļu organizēšanas un norises kārtību, ar mērķi novērst praksē konstatētus atsevišķus jautājumus, kuros veidojās atšķirīga prakse, kā arī pilnveidotu izsoļu norises procesu (likumprojekta Nr. 363/Lp12). Ņemot vērā Civilprocesa likumā veiktos grozījumus attiecīgi precizējami Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumi Nr. 318 “Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi”.

Vienlaikus konstatēta nepieciešamība noteikumos Nr. 318 veikt atsevišķus tehniska rakstura grozījumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada janvārī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājaslapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 2015. gada 30. decembrim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 „Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi””;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti