2016. gada 21. oktobrī Tieslietu ministrija iepazīstināja medijus ar diviem jauniem resocializācijas sistēmai nozīmīgiem projektiem: “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” un “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”. Projektos paredzēts paaugstināt ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku kvalifikāciju, kā arī veicināt ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un iekļaušanu darba tirgū.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, uzsverot abu projektu nozīmīgumu, atzīmēja, ka tie  ir vērsti uz Latvijas iekšējās drošības stiprināšanu, un skars ikvienu mūsu sabiedrībā. Projektu mērķis ir efektīvi novērst apstākļus un cēloņus jaunu noziegumu izdarīšanai. Ministrs pauž gandarījumu, ka projektos paredzētā valsts valodas zināšanu apguve astoņās ieslodzījuma vietās būs prioritāte visā turpmākajā resocializācijas darbā.

Turpmāko sešu gadu laikā minētajos projektos dažādos pasākumos plānots iesaistīt vismaz 16 000 ieslodzīto un bijušo ieslodzīto, kā arī apmācīt vismaz 1650 Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta darbiniekus. Projektus īstenos Ieslodzījuma vietu pārvalde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Šī gada novembrī Ieslodzījuma vietu pārvalde slēgs līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par abu projektu īstenošanas uzsākšanu, kas nozīmē reālu darbu pie projektu aktivitāšu ieviešanas ieslodzījuma un probācijas jomās.  

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure komentējot projektu vīziju, uzsvēra, ka tieši atbalsta trūkums no ģimenes un līdzcilvēkiem ieslodzītajam, kā arī niecīgas karjeras un darba iespējas, ir galvenie faktori, kas veicina atkārtota nozieguma izdarīšanu. Turklāt lielākā daļa ieslodzīto ir darbspējīgā vecumā. Šie ir jautājumi, kas tiks risināti projektu īstenošanas gaitā.

Pasākuma laikā Nodarbinātības valsts aģentūras direktores vietniece Inese Šteina ieskicēja esošo iestādes darbu ar bijušajiem ieslodzītajiem un nākotnes vīziju saistībā ar darbu ar esošajiem ieslodzītajiem projekta “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” kontekstā. Pašlaik Nodarbinātības valsts aģentūrā darba meklētāju statusā reģistrētas 178 personas pēc soda izciešanas  ieslodzījuma vietās. 40% šo personu ir ar pamatizglītību, 25% ieguvuši vidējo izglītību, un tikai 1% bijušo ieslodzīto darba meklētāju statusā ir ar augstāko izglītību. Kā esošos problēmjautājumus darbā ar bijušajiem ieslodzītajiem Inese Šteina iezīmēja profesionālo prasmju trūkumu un informācijas trūkumu par profesionālo ievirzi, piemērotību jau brīvības atņemšanas iestādēs. Tāpēc nozīmīga ir karjeras konsultāciju loma ieslodzījuma vietās, strādājot ar ieslodzītajiem individuāli. Nodarbinātības valsts aģentūra projekta ietvaros sniegs atbalstu ieslodzītajiem darbības virzienu un profesijas izvēlē, darba un profesionālās piemērotības meklēšanā, sniedzot arī praktisku palīdzību un informāciju, piemēram, kā sastādīt CV, kā meklēt darba piedāvājumus u.c. Projektā plānots sniegt aptuveni 583 individuālas karjeras konsultācijas ik gadu, kopumā ap 3500 konsultācijas visa projekta īstenošanas laikā. Konsultācijas tiks sniegtas visā Latvijas teritorijā, un tās paredzētas ieslodzītajiem vecumā no 29 gadiem.

Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs savā uzrunā minēja, ka ir jābūt gataviem pārmaiņām darbā ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī jaunu, mūsdienīgu metožu pielietošanā, lai sasniegtu maksimālu rezultātu. Mihails Papsujevičs uzsvēra, ka ieslodzījuma vietās un Valsts probācijas dienestā darbinieki strādā vienotā sistēmā, un ir vērsti uz kopīgu mērķi – nodrošināt iespējami efektīvāku darbu ar ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, lai palīdzētu tiem atgriezties sabiedrībā un turpināt pilnvērtīgu dzīvi brīvībā.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ir vērsts uz ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku profesionālās kapacitātes celšanu un mācību sistēmas pilnveidi. Projektā plānots nodrošināt apjomīgu apmācību, atbalsta un motivācijas pasākumu ieviešanu, kā arī darbinieku atlases sistēmas pilnveidi.  Projektā tiks izvērtēta esošā resocializācijas sistēma un izstrādāts mehānisms tās efektivitātes paaugstināšanai, apzinot un praksē ieviešot jaunus instrumentus (resocializācijas programmas, atbalsta programmas u.c.), kam būs tieša ietekme uz ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Tāpat projektā tiks veikta virkne pētījumu, uz kuru rezultātiem tiks balstīta rekomendāciju izstrāde un metodes esošās resocializācijas sistēmas pilnveidei.

Projekts “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” paredz veicināt ieslodzīto un bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un to iesaisti darba tirgū, kā arī atbalsta pasākumu īstenošanu bijušo ieslodzīto ģimenēm. Projekta īstenošanas gaitā plānots ieviest brīvprātīgo darbu kā soda izpildes procesa sastāvdaļu, tai skaitā iedzīvināt brīvprātīgo darbu ieslodzījuma vietās. Tiks īstenoti pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai (karjeras konsultācijas, valsts valodas apmācība u.c.). Tāpat Projektā tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kas saistītas ar atbalsta sniegšanu ieslodzīto un bijušo ieslodzīto ģimenēm, piemēram, speciālistu konsultācijas, pasākumi ieslodzīto tuviniekiem (ģimenes dienas ieslodzījuma vietās) u.c.

Papildu informācija

Mediju pasākuma ieraksts 

PREZENTĀCIJA: Eiropas Sociālā fonda projekti “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”

Vispārīga informācija: projekti “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un “Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū”

Statistika: Personas pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs

--------------------------

Projekts "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.2. " Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 4 853 192 EUR, tai skaitā 4 125 213 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 727 979 EUR valsts budžeta finansējums.

Projekts “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 9.1.3. „Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti” ietvaros. Projektam plānotais finansējums ir 3 969 482 EUR, tai skaitā 3 374 060 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums 595 422 EUR valsts budžeta finansējums.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv