Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir jebkurš publisko (Saeima, Valsts prezidents, Ministru kabinets, Ministru prezidents, Satversmes tiesa, pašvaldības, ministrijas, tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, tiesas, Centrālā vēlēšanu komisija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un daudzas citas valsts institūcijas) vai privāto tiesību subjekts (komersants, biedrība, fiziska persona u.c.).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir:

  1. precizēt termina „dokuments” definīciju, nosakot, ka organizācija (publisko vai privāto tiesību subjekts) likuma izpratnē ir tāds tiesību subjekts, kas dokumentu izstrādā un noformē iestādes vai amata pilnvaru ietvaros;
  2. ieviest jaunu terminu „dokumentu kopa”, kas noteiks, ka tā ir noteiktā secībā sakārtoti un cauršūti (cauraukloti) dokumenti par vienu jautājumu, darbību, darījumu vai tēmu. Dokumentu kopa varēs saturēt gan dokumentu oriģinālus (piemēram, dokuments satur visus Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.pantā noteiktos rekvizītus), gan dokumenta atvasinājumus. Papildus dokumentu kopa varēs saturēt dokumentus, kurus privāto vai publisko tiesību subjekts ir sagatavojis, bet tiem katram atsevišķi nav iekļauti obligātie rekvizīti, lai tie iegūtu juridisko spēku. Juridisko spēku minētie dokumenti iegūs ar noteiktu prasību (rekvizītu) ievērošanu, kas attiecas uz dokumentu kopu, lai tā iegūtu juridisku spēku.
  3. noteikt fiziskai personai tiesības apliecināt dokumentu atvasinājumus tādā apmērā, kāds pašreiz ir organizācijām, proti, apliecināt dokumenta atvasinājumu pašai, nodrošinot iespēju pēc pieprasījuma uzrādīt tā oriģinālu;
  4. noteikt, ka dokumentu kopas regulējums būs attiecināms arī uz elektroniskajiem dokumentiem;
  5. noteikt pamatprasības dokumentu kopai, lai tā iegūtu juridisko spēku, proti, ka tai ir jābūt cauršūtai (caurauklotai), apliecinātai ar parakstu, sanumurējot dokumentu kopā ietilpstošās lapas.

Identificētās problēmas lūdzam skatīt likumprojekta „Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g. jūlijam.

7.

Dokumenti

  1. Likumprojekts „Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā” (TMLik_120215_groz);
  2. Likumprojekta „Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_120215_groz).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 30.aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas juriskonsultes Ē.Inkinas e-pasta adresi: erika.inkina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas juriskonsulte Ērika Inkina, e-pasts: erika.inkina@tm.gov.lv, tālr.67036969

 

Pievienotie dokumenti