Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Rīgas pilsētas pašvaldība, Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Latvijas Republikas Augstākās padomes 1992.gada 12.maija lēmuma „Par Latvijas Republikas likuma „Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” spēkā stāšanās kārtību” (turpmāk – Padomes lēmums) 3.punkts noteic, ka likums „Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām” neattiecas uz valstij īpaši nozīmīgiem kultūras pieminekļiem – Doma baznīcu un Pētera baznīcu, kuru statuss tiek noteikts ar īpašiem likumiem.

Atšķirībā no Doma baznīcas attiecībā uz Rīgas Svētā Pētera baznīcu (turpmāk – Pētera baznīca) šāds speciālais likums joprojām nav pieņemts, līdz ar to ir nepieciešams pieņemt likumprojektu „Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums” (turpmāk – likumprojekts).

Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentiem Pētera baznīca piederēja vācu evaņģēliski luterāņu draudzei, kas bija Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (turpmāk – LELB) sastāvā. LELB laika posmā no 1939.gada līdz 1940.gadam ir pārņēmusi vācu luterāņu draudžu īpašumus, darbojās nepārtraukti laika posmā no 1940.gada līdz 1991.gadam un 1991.gadā atjaunoja savu juridiskās personas statusu.

Šobrīd Pētera baznīcas ēka un zeme zem baznīcas zemesgrāmatā nav ierakstīta un tai nav noteikts īpašnieks, bet Rīgas pilsētas pašvaldība ir tās tiesiskais valdītājs.

Pētera baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras kultūras piemineklis, kas 1997. gadā iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Pētera baznīcas galvenā pamatfunkcija, izņemot padomju okupācijas laiku, bijusi reliģiskā darbība un Pētera baznīca tika izmantota kā kulta celtne.

Lai ievērotu Padomes lēmuma 3.punktā paredzēto, nepieciešams sakārtot kultūras pieminekļa tiesisko statusu, nosakot īpašnieku un ļaujot tam apsaimniekot ēku.

Likumprojekts nosaka Pētera baznīcas juridisko piederību, kā arī ar tās izmantošanu, uzturēšanu, apsaimniekošanu un finansēšanu saistītus jautājumus.

Ar likumprojekta pieņemšanu LELB atgūs īpašuma tiesības uz Pētera baznīcu, kā arī tiks nodrošināta iespēja pilnvērtīgi izmantot ēku ne tikai pēc tās nozīmes kā kulta ēku, bet arī kā kultūras objektu, proti, kā koncertu norises vietu, tematisku izstāžu par pilsētas attīstību un arhitektūru, mākslas darbu izstāžu, kultūras pasākumu vietu, kā arī kā starptautiska kultūras tūrisma objektu, kas ikdienā ir pieejams apmeklētajiem. Kultūras pasākumu saskaņotai plānošanai LELB un Rīgas pilsētas pašvaldība, savstarpēji vienojoties, izveido konsultatīvu institūciju – Pētera baznīcas padomi, kura katru gadu līdz 31. janvārim apstiprina pasākumu plānu, kurš ir saistošs abām iesaistītām pusēm.

Nosakot ēkas īpašnieku, būs iespējams efektīvi apsaimniekot kultūras pieminekli, piesaistot ar Eiropas Savienības fondu resursus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

2 nedēļas pēc sabiedriskās apspriešanas termiņa beigām likumprojekts tiks virzīts izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts (TMLik_10042015) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_10042015).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par likumprojektā iekļauto regulējumu, kā arī priekšlikumus likumprojekta uzlabošanai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

1 mēnesi pēc likumprojekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā, rakstiski sniedzot viedokli Tieslietu ministrijai par likumprojektu tā izstrādes stadijā uz e-pasta adresi jelena.vikmane@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Jeļena Vikmane, tālr. 67046122, jelena.vikmane@tm.gov.lv .

 

Pievienotie dokumenti