Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra noteikumos Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Civiltiesību politika un privatizācijas politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dzīvokļu īpašnieki, kuru īpašumā esošie dzīvokļi atrodas daudzdzīvokļu mājās, kuras nav nodotas privatizācijai.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis saskaņot Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra noteikumus Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” ar 2014. gada 19. jūnijā pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””, kas stāsies spēkā 2015. gada 1. jūlijā.   paredz no Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra noteikumiem Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” svītrot visas normas, kuras nosaka privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtību, kā arī noteikt, ka dzīvojamās mājas sagatavošana privatizācijai uzsākama ar tai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala projekta izstrādi, ievērojot valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos pamatprincipus. Vienlaikus projekts skaidri noteic, ka privatizējamās dzīvojamās mājas kadastrālo uzmērīšana veicama vienīgi pēc privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšanas, kā arī paredz veikt redakcionāla rakstura grozījumus, lai saskaņotu Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra noteikumos Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” lietoto terminoloģiju ar citos ārējos normatīvajos aktos (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Komerclikums un Latvijas Sodu izpildes kodekss) lietoto terminoloģiju, piemēram, aizstājot terminu „inventarizācija” ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā lietoto terminu „kadastrālā uzmērīšana”, aizstājot terminu „uzņēmējsabiedrība” ar Komerclikumā lietoto terminu „kapitālsabiedrība” un terminu „soda izciešanas vieta” ar Latvijas Sodu izpildes kodeksā lietoto terminu „brīvības atņemšanas vieta”.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu paredzēts līdz 2015. gada 1. maijam izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Projektam jāstājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 28. pantā, t.., 2015. gada 1. jūlijā

7.

Dokumenti

  1. Projekts (TMNot_230315_groz20not)
  2. Projekta anotācija (TMAnot_260315_ groz20not).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Projekts kopā ar sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) tiks ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrība var izteikt rakstveidā savu viedokli Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” divu nedēļu laikā no projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) ievietošanas.

10.

Cita informācija

Kopā ar projektu vienlaikus ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība”, kas paredz noteikt kārtību, kādā dzīvojamās mājas privatizācijas sagatavošanas procesā nosaka privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, 67036941, Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti