Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

 2.

 

 

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus” projektu

 3.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

 4.

 

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas, ieslodzītie un personas, pret kurām ir pamats lietot speciālos līdzekļus

 5.

 

 

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā likums „Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvades likumā”. Ar minētā likuma 3.pantu Likuma 23.pants papildināts ar piekto daļu, kas noteic, ka speciālo līdzekļu veidus un kārtību, kādā tos lieto ieslodzījuma vietu amatpersonas, nosaka Ministru kabinets.

Ņemot vērā iepriekš minēto un izpildot Likuma 23.panta piektajā daļā Ministru kabinetam doto deleģējumu, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus” (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ir tiesības lietot speciālo līdzekli ne tikai pret ieslodzīto, bet arī pret citu personu, kā arī atsevišķos gadījumos pret dzīvnieku. Šāds regulējums nepieciešams, jo ieslodzījuma vietu var apmeklēt persona, kura ir agresīvi noskaņota, atrodas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē. Un šādā situācijā, lai atvairītu uzbrukumu un novērstu iespējamos draudus amatpersonas dzīvībai vai veselībai, var būt nepieciešamība lietot kādu no speciālajiem līdzekļiem.

Noteikumu projektā ir noteikts, ka speciālā līdzekļa veidu un tā lietošanas intensitāti nosaka amatpersona, izvērtējot konkrētās situācijas raksturu, apdraudējumu, sekas, ieslodzītā vai citas personas individuālās pazīmes, ierobežojot speciālā līdzekļa nodarīto iespējamo kaitējumu.

Ieslodzītie pārvešanas laikā uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ir jāapsargā visā laika periodā, ko tie pavada ārpus ieslodzījuma vietas ārstniecības iestādē potenciālā apdraudējuma dēļ, ko viņi var radīt.

Noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka apsargājot ieslodzīto ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā, amatpersona ieslodzītā rokas saslēdz rokudzelžos ķermeņa priekšpusē vai mugurpusē, vai pieslēdz ieslodzītā roku ar roku dzelžiem pie gultas. Šāds regulējums nepieciešams tāpēc, ka ārstniecības iestādē ieslodzīto ievieto palātā, kur atrodas vairāki pacienti, palāta nav speciāli aprīkota ar restēm uz logiem un citiem drošības aspektiem, kas dod iespēju ieslodzītajam mēģināt bēgt.

Noteikumu projektā paredzēts noteikt, ka par katra speciālā līdzekļa lietošanas gadījumu, amatpersona, kas lietoja speciālo līdzekli, sagatavo speciālu protokolu.

 6.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī – maijā.

 7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu „Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus” projekts uz astoņām lapām;
  2. Pielikums „Speciālā līdzekļa lietošanas protokols” uz trīs lapām;
  3. Ministru kabineta noteikumu projekta „Kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas lieto speciālos līdzekļus” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz sešām lapām.

 8.

 

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 20.aprīlim atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.

 9.

 

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 20.aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: aldis.somka@ievp.gov.lv

 10.

Cita informācija

Nav

 11.

 

 

Atbildīgā amatpersona

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta

Apsardzes daļas priekšnieks

Aldis Šomka, tālr.67290206,

e-pasta adrese: aldis.somka@ievp.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti