Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Civiltiesību politika un privatizācijas politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Dzīvokļu īpašnieki un zemes vienību īpašnieki, uz kuru zemes vienībām atrodas citām personām piederošas daudzdzīvokļu mājas, kurām ir jānosaka vai jāpārskata funkcionāli nepieciešamais zemes gabals.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir rast risinājumu, lai, nosakot funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu konkrētai dzīvojamai mājai, samērotu zemes īpašnieka un attiecīgās dzīvojamās mājas (dzīvokļa īpašuma) īpašnieku likumiskās intereses un tiesības.

 

Projekta izstrādē analizētas saņemtās daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju sūdzības par to, ka vairākos gadījumos pašvaldību privatizācijas komisijas ir nepamatoti noteikušas konkrētām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamos zemes gabalus (pamatā sūdzības ir par pārāk lielu funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu platību, kā rezultātā iedzīvotājiem ir maksājama lielāka piespiedu zemes nomas maksa). Būtiskākās saņemtās sūdzības ir par publiskās lietošanas ceļu, sarkano līniju, ceļa servitūtu, publisko labiekārtojuma elementu (bērnu rotaļu laukumu, pieaugušo atpūtas laukumu un autostāvvietu) un citu teritoriju, kuras pieejamas sabiedrībai bez ierobežojuma jeb tā saucamās publiskās ārtelpas, iekļaušanu funkcionāli nepieciešamajā zemes gabalā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu paredzēts līdz 2015. gada 1. maijam izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē. Projektam jāstājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 28. pantā, t.., 2015. gada 1. jūlijā

7.

Dokumenti

  1. Projekts (TMNot_200315_fnzg)
  2. Projekta anotācija (TMAnot_260315_fngnoteiksana).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Projekts kopā ar sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) tiks ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrība var izteikt rakstveidā savu viedokli Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” divu nedēļu laikā no projekta un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) ievietošanas.

10.

Cita informācija

Kopā ar projektu vienlaikus ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra noteikumos Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi””, kas paredz svītrot no attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem visas normas, kuras nosaka privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtību, kā arī veikt redakcionāla rakstura grozījumus, lai saskaņotu Ministru kabineta 1999. gada 19. janvāra noteikumos Nr.20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi” lietoto terminoloģiju ar citos ārējos normatīvajos aktos (Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Komerclikums un Latvijas Sodu izpildes kodekss) lietoto terminoloģiju.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, 67036941, Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti