Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kurām ar Juridiskās palīdzības administrāciju ir noslēgts līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu, zvērināti advokāti un Juridiskās palīdzības administrācija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”” mērķis ir samazināt Noteikumos Nr.1493 pastāvošā pārejas regulējuma termiņu, tādejādi uzsākot ātrāk visa Noteikumu Nr.1493 pamatregulējumā noteiktā atlīdzības apmēra izmaksu par sniegto juridisko palīdzību. Norādāms, ka Noteikumu Nr.1493 pamatregulējumā noteiktais juridiskās palīdzības veidu samaksas apmērs nekad nav ticis piemērots un samaksa samazinātā apmērā juridiskās palīdzības samaksai noteikta kopš 2010.gada 1.janvāra.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. martā.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību””, uz piecām lapām;

2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību””, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz astoņām lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2014.gada 20.februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes E.Krjukovas e-pasta adresi: eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814