I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.

Pamatojums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 “Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām"" (turpmāk – Noteikumu projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:

1) Tieslietu padomes 2015. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 94 “Par Latgales tiesu apgabalā esoši rajona tiesu reorganizācijas plānu” ar ko apstiprināts Latgales tiesu apgabalā esošo Ludzas, Balvu un Preiļu rajona tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un Krāslavas rajona tiesas reorganizācijas plāns, paredzot, ka reorganizācija pabeidzama ar 2016. gada 1. februāri (turpmāk – TP Lēmums). Atbilstoši apstiprinātajam plānam, Tieslietu ministrijai uzdots līdz 2015. gada 11. decembrim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 412 “Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritoriju””.

Minētā uzdevuma izpilde cita starpā ir saistīta ar Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai iekļauto uzdevumu turpināt pakāpenisku tiesu teritoriju apvienošanu ar mērķi paaugstināt tiesu efektivitāti, nodrošinot tiesnešu un tiesu specializāciju, kompetenci, nejaušības principa ievērošanu lietu sadalē un augstu nolēmumu kvalitāti, tiesnešu un/vai lietu rotāciju tiesu ietvaros, kā arī stiprināt tiesu priekšsēdētāju lomu tiesas resursu efektīvā izmantošanā (Ministru kabineta 2015. gada 16. februāra rīkojums Nr. 78, 141.1. uzdevums).

2.

Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

Lai nodrošinātu TP Lēmuma izpildi un līdz 2016. gada 1. februārim pabeigtu Balvu, Preiļu un Ludzas rajona tiesas  un tās sastāvā esošās zemesgrāmatu nodaļas un Krāslavas rajona tiesas reorganizāciju izstrādājams noteikumu projekts, paredzot šo tiesu un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas pēc 2016. gada 1. februāra.

Atbilstoši TP Lēmumam līdz ar reorganizācijas pabeigšanu Latgales apgabaltiesas darbības teritorijā būs divas rajona (pilsētas) tiesas – Daugavpils tiesa un Rēzeknes tiesa. Ievērojot minēto, Noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 412 “Noteikumi par rajona (pilsētas) tiesām, apgabaltiesām un šo tiesu darbības teritorijām”” (turpmāk – Noteikumi Nr. 412) 1. pielikuma 2. punktā.

Atbilstoši apstiprinātajam reorganizācijas plānam Balvu rajona un Ludzas rajona tiesa un tās sastāvā esošās zemesgrāmatu nodaļas pievienojamas Rēzeknes tiesai un attiecīgi tās sastāvā esošai zemesgrāmatu nodaļai. Līdz ar to Noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus Noteikumu Nr. 412 2. pielikumā, paredzot, ka Rēzeknes tiesas darbības teritorija aptvers Baltinavas, Balvu, Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Rēzeknes, Rugāju, Viļakas, Viļānu un Zilupes novadu un Rēzeknes pilsētu.

Tāpat apstiprinātais reorganizācijas plāns paredz, ka Preiļu rajona tiesu un tās sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu un Krāslavas rajona tiesu pievieno Daugavpils tiesai un tās sastāvā esošai zemesgrāmatu nodaļai. Līdz ar to Noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus Noteikumu Nr. 412 2. pielikumā, paredzot, ka Daugavpils tiesas darbības teritorija aptvers Aglonas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Krāslavas, Līvānu, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu un Rēzeknes pilsētu.

Attiecīgi no Noteikumu Nr. 412. 2. pielikuma svītrots regulējums, kas nosaka Balvu, Ludzas un Preiļu rajona tiesas un līdz ar to, arī to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu darbības teritorijas. Tāpat no Noteikumu Nr. 412 2. pielikuma svītrots regulējums, kas noteica Krāslavas rajona tiesas darbības teritoriju. Papildus, svītrots Noteikumu Nr. 412 5. punkts, kas noteic, ka Daugavpils tiesas sastāvā esošās zemesgrāmatu nodaļas darbības teritorija aptver Daugavpils tiesas un Krāslavas rajona tiesas darbības teritoriju. Turpmāk Daugavpils tiesas sastāvā esošās zemesgrāmatu nodaļas darbības teritorija atbildīs Daugavpils tiesas darbības teritorijai.

3.

Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Nav attiecināms.

4.

Cita informācija

Nav.

 

 

II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

1.

Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt

Sabiedrības mērķgrupas kopējo skaitlisko apmēru noteikt nav iespējams.

Sabiedrības mērķgrupa, kuras intereses ietekmē šis Noteikumu projekts, ir personas, kuras vēršas tiesā un to sastāvā esošajās zemesgrāmatu nodaļās, jo Noteikumu projekts nosaka Daugavpils tiesas un Rēzeknes tiesas un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļas darbības teritorijas, no kā ir atkarīga lietu piekritība.

Balvu rajona, Krāslavas rajona, Ludzas rajona un Preiļu rajona tiesas tiesneši (kopskaitā 12) un darbinieki (kopskaitā 52 no kuriem 3 nepilna darba laika) un Balvu rajona, Ludzas rajona un Preiļu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu tiesneši (kopskaitā – 4) un darbinieki (kopskaitā 8).

Tiesu darbības teritoriju pārskatīšana pati par sevi nerada tiesu un zemesgrāmatu nodaļu kompetencē izskatāmo lietu samazinājumu, tādejādi reformas rezultāta mērķis nav tiesnešu vai tiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbinieku skaita samazināšana. Vienlaikus izvērtējot ārvalstu praksi, secināts, ka tiesu darbību teritoriju pārskatīšana ļauj optimizēt tiesu resursus, piemēram, pārdalot rakstveida tulkošanas darbus, nododot tos mazāk noslogotam tiesu namam, tādejādi paaugstinot tiesu resursu efektīvu izmantošanu. Līdz ar to, Tieslietu ministrijas ieskatā, konstatējot objektīvu apstākļus, tiesas priekšsēdētāja kompetencē būtu izvērtējama tiesas vai zemesgrāmatu nodaļas darbinieku noslogotība un nepieciešamības gadījumā pārskatāmas to kompetences.

2.

Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu

Izmaiņas primāri saistītas ar tiesas un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reorganizāciju organizatoriskā līmenī (viens tiesas priekšsēdētājs, vienota lietu sadales sistēma, tiesnešu slodžu izlīdzināšana). Minētā reforma vispārīgi nav saistīta ar iepriekšējo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu slēgšanu, tādejādi tiesas un zemesgrāmatu nodaļas darbība, tostarp dokumentu iesniegšana un izsniegšana, parakstu uz nostiprinājuma lūguma apliecināšana u.c. tiek nodrošināta vairākās vietās (līdzšinējo tiesu un zemesgrāmatu nodaļu atrašanās vietās). Līdz ar ko tiesu un zemesgrāmatu nodaļu reorganizācija pēc būtības palielina šo iestāžu pieejamību gan iedzīvotājiem, gan arī komersantiem. Tāpat līdz ar tiesu darbību teritoriju paplašināšanu palielinās arī zvērinātu advokātu sniegto pakalpojumu pieejamība, jo attiecīgi paplašinās zvērinātu advokātu praktizēšanas vietas, kas ir saistītas ar tiesas darbības teritoriju.

Lai nemazinātu Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas pieejamību Ludzā tiek izvērtēta nepieciešamība un iespējas  nodrošināt periodisku dokumentu pieņemšanu arī līdzšinējās Ludzas zemesgrāmatu nodaļas atrašanās vietā.

3.

Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Nav attiecināms.

4.

Cita informācija

Projekts būtiski neietekmēs tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus un darbiniekus, jo tiesas un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reorganizāciju organizatoriskā līmenī, neparedzot tiesu un zemesgrāmatu nodaļu fizisku slēgšanu.
Vienīgais izņēmums no minētā attiecināms uz līdzšinējo Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu. Apstiprinātais reorganizācijas plāns paredz, ka Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas darbība tiek nodrošināta Rēzeknē. Tomēr, ņemot vērā, ka attālums starp Rēzekni un Ludzu ir 26 kilometri, šīs izmaiņas nevar būtiski ietekmē Ludzas zemesgrāmatu nodaļas darbiniekus. Apstiprinātais reorganizācijas plāns paredz, ka Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim tiek nodrošināta iespēja turpināt darbu Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā.

 

VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

1.

Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu

Par Noteikumu projektu sabiedrība vairākkārt informēta ar mediju starpniecību[1], tostarp, reģionālo mediju starpniecību.[2]

Š.g. 30. septembrī notika reģionāla vizīte Rēzeknē, kuras laikā notika arī preses konference par plānoto reformu un izmaiņām.

2.

Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

Informācija par izstrādāto projektu tiks izvietota Tieslietu ministrijas mājas lapā.

3.

Sabiedrības līdzdalības rezultāti

Projekts šo jomu neskar.

4.

Cita informācija

Nav.

VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

1.

Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Tiesu administrācija, Daugavpils tiesas un Rēzeknes tiesas priekšsēdētājs.

2.

Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.

Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem

Projekts būtiski neietekmēs tiesu un zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus un darbiniekus, jo tiesas un to sastāvā esošo zemesgrāmatu nodaļu reorganizāciju organizatoriskā līmenī, neparedzot tiesu un zemesgrāmatu nodaļu fizisku slēgšanu.
Vienīgais izņēmums no minētā attiecināms uz līdzšinējo Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļu. Apstiprinātais reorganizācijas plāns paredz, ka Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas darbība tiek nodrošināta Rēzeknē. Tomēr, ņemot vērā, ka attālums starp Rēzekni un Ludzu ir 26 kilometri, šīs izmaiņas nevar būtiski ietekmē Ludzas zemesgrāmatu nodaļas darbiniekus. Apstiprinātais reorganizācijas plāns paredz, ka Ludzas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesim tiek nodrošināta iespēja turpināt darbu Rēzeknes tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatā.

Konstatējot objektīvu apstākļus, tiesas priekšsēdētāja kompetencē būtu izvērtējama tiesas vai zemesgrāmatu nodaļas darbinieku noslogotība un nepieciešamības gadījumā pārskatāmas to kompetences.

3.

Cita informācija

Nav.

Anotācijas III, IV un V sadaļa – projekts šīs jomas neskar.

[1] Piemēram: http://www.juristavards.lv/zinas/267476-tieslietu-padome-izvertes-latgales-rajonu-tiesu-reorganizacijas-planu-un-lems-par-tiesnesu-pasparvaldes-instituciju-velesanam/

http://lat.grani.lv/daugavpils/4532-tieslietu-padome-izvertes-latgales-tiesu-reorganizaciju.htmlhttp://at.gov.lv/lv/pazinojumi-presei/par-tieslietu-padomi/2015/oktobris/7331-apstiprina-latgales-rajonu-tiesu-reorganizacijas-planu/

[2] http://monitorings.leta.lv/item/P68D5E62F-E186-4FE0-8B22-6D7F6B1BE58D/

Pievienotie dokumenti