Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par atlīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Noteikumi par atlīdzības apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē” (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes un tām pielīdzināmās institūcijas, kurās tiek izdoti administratīvie akti, administratīvajā procesā iesaistītie administratīvā akta adresāti un viņu pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2017. gada 1. martā stāsies spēkā likums “Grozījumi Administratīvā procesa likumā”, kurā ir paredzēts Administratīvā procesa likuma 18. panta ceturto daļu izteikt jaunā redakcijā, mainot normas būtību. Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. panta piekto daļu spēkā esošā norma un uz tās pamata izdotie Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr.735 “Noteikumi par atlīdzības izmaksas kārtību un tās apmēru fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā, kas adresātam ir sarežģīta” ar minēto datumu zaudē spēku. Ievērojot minēto, nepieciešams izdot jaunus Ministru kabineta noteikumus par atlīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtību, un tās apmēru fiziskās personas pārstāvim sarežģītā administratīvajā lietā. Atlīdzības izmaksa fiziskās personas pārstāvim tiek paredzēta, lai efektīvāk nodrošinātu Latvijas Republikas Satversmes 92. pantā noteiktās tiesības uz taisnīgu tiesu un juridiskās palīdzības pieejamību. Atlīdzības izmaksa saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 18. panta ceturto daļu fiziskās personas pārstāvim administratīvajā lietā iestādē paredz divus kumulatīvus kritērijus – lietas sarežģītība un fiziskās personas mantiskais stāvoklis. Lietas sarežģītība vērtējama katrā konkrētajā gadījumā, ievērojot administratīvā akta adresāta individuālās īpašības kopsakarā ar konkrētās lietas būtību un apstākļiem. Līdz ar to Noteikumu projektā netiek definēti konkrēti administratīvās lietas sarežģītības kritēriji, jo tie veidosies no fiziskās personas un iestādes viedokļu kopuma. Arī personas mantiskais stāvoklis ir iestādē vērtējams jēdziens un katrā konkrētajā gadījumā piepildāms ar saturu. Maznodrošinātas personas statusa piešķiršana nav vienīgais un izšķirošais kritērijs, lai atzītu, ka personas mantiskais stāvoklis ir atbilstošs pārstāvja pakalpojumu iestādes nodrošinātai apmaksai. Piešķirot atlīdzību, iestādei jāņem vērā lietā izlemjamā administratīvi tiesisko attiecību priekšmeta un fiziskās personas mantiskā stāvokļa savstarpējā saistība. Lai nesarežģītu un nekavētu administratīvā procesa virzību, lēmumi par atlīdzības izmaksāšanu personas pārstāvim iestādē nebūs apstrīdami un pārsūdzami, taču par tiem iebildumus varēs izteikt, apstrīdot un pārsūdzot izdoto administratīvo aktu.

Noteikumu projekta mērķis ir paaugstināt tiesisku administratīvo aktu izdošanas efektivitāti administratīvajā procesā iestādē, ko atbilstoši Administratīvā procesa likuma 18. panta ceturtajā daļā noteiktajam pārstāvja izvēles kritērijam varēs nodrošināt pārstāvji ar augstāko juridisko izglītību un pietiekamu praktisko pieredzi, proti, pārstāvja kvalifikācijai jāatbilst juridiskās palīdzības sniedzējiem izvirzāmajām prasībām, ko nosaka Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma 30. pants. Tādēļ, lai fiziskās personas pārstāvim varētu piešķirt valsts noteikto atlīdzību, iestādei jāveic fiziskās personas pārstāvja atbilstības pārbaude noteiktajam kvalifikācijas kritērijam.

Ievērojot minētās paaugstinātās kvalifikācijas prasības, valsts piešķirtais atlīdzības apmērs fiziskās personas pārstāvim Noteikumu projektā tiek noteikts tādā pašā apmērā, kāds tas ir juridiskās palīdzības sniedzēju reģistrā iekļautam zvērinātam advokātam vai juristam par līdzīgu pakalpojumu sniegšanu tiesvedības procesā ārpus tiesas, proti, 25 euro par lietas izšķiršanai nepieciešama dokumenta – rakstveida paskaidrojuma un iesnieguma par administratīvā akta apstrīdēšanu sastādīšanu, vai 20 euro stundā par dalību administratīvajā procesā iestādē. Ņemot vērā, ka administratīvais process iestādē notiek rakstveida procesā, pārstāvim šādu dalību nepieciešams pamatot. Vienlaikus Noteikumu projektā vienas administratīvās lietas ietvaros atlīdzības apmērs tiek ierobežots, nosakot maksimālo apjomu – divi minētie dokumenti un 5 stundas. Ierobežojumi tiek paredzēti, lai efektivizētu sagatavoto dokumentu un pārstāvja iesaistes kvalitāti, kā arī izvairītos no nepamatotas lietas izskatīšanas novilcināšanas.

Noteikumu projektā atlīdzības izmaksas kārtība paredz fiziskās personas iesniegumu ar lūgumu piešķirt apmaksu pārstāvim par juridiskās palīdzības sniegšanu. Pēc iestādes pozitīva lēmuma pārstāvis sagatavos uzziņu (veidlapa Noteikumu projekta pielikumā) par sniegto palīdzību un iesniegs apstiprināšanai iestādē. Atlīdzība tiks izmaksāta no iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, pamatojoties uz iestādē par konkrēto administratīvo lietu atbildīgās amatpersonas sagatavoto lēmumu par pārstāvja tiesībām saņemt atlīdzību un pārstāvja sagatavoto uzziņu par piedalīšanos administratīvajā lietā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. februārī

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts uz 2 lapām;

Noteikumu projekta pielikums uz 1 lapas;

Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 4 lapām

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, līdz 2017. gada 13. februārim sniedzot viedokli rakstveidā atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas jurista U.Rudzika e-pasta adresi: Uldis.Rudziks@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Andas Smiltēna;

Anda.Smiltena@tm.gov.lv; tel.67036814.

 

 

Pievienotie dokumenti