Paziņojums par līdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 6. martam)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

   Ministru kabineta noteikumu projekts ir attiecināms uz šādām mērķa grupām:

1) administratori – Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajā maksātnespējas reģistrā 2019. gada 29. janvārī ir reģistrēti 207 administratori;

2) administratoru pretendenti – Maksātnespējas likuma 13. panta pirmā daļa nosaka administratoram izvirzāmās prasības, savukārt par administratora pretendentu var būt jebkura persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izteikusi vēlmi kārtot administratora pretendenta eksāmenu. Ievērojot minēto, nav iespējams noteikt administratora amata pretendentu skaitu;

  1.      3) Maksātnespējas kontroles dienestā nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts precizēs iestādes nosaukumu atbilstoši Maksātnespējas likuma regulējumam, noteiks vienādu termiņu, kādā ir iespējams atteikties no administratora pretendenta eksāmena un kvalifikācijas eksāmena pakalpojuma, saņemot atpakaļ samaksāto summu, un precizēs, ka par maksas pakalpojumu – amata apliecības izdošana (dublikāta izdošana) samaksātie naudas līdzekļi netiek atmaksāti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. martā.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr.287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" uz 2 lapām (datne: TMNot_010219_cenradis);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr.287 "Maksātnespējas administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz

5 lapām (datne: TMAnot_010219_cenradis).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2019. gada 6. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsultes Leldes Langes e-pasta adresi: lelde.lange@mkd.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte L.Lange e-pasts: lelde.lange@mkd.gov.lv, tel. 67099156.

Pievienotie dokumenti