Paziņojums par līdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 11. martam)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un Tieslietu ministriju.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar noteikumu projektu tiek sašaurināts to izpildu lietu uzskaitījums, kas tiek ņemts vērā, aprēķinot zvērināta tiesu izpildītāja iecirknim izmaksājamās kompensācijas apmēra bāzi saskaņā ar Civilprocesa likuma 567. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem" III. sadaļu "Zvērinātam tiesu izpildītājam izmaksājamā kompensācija, ja piedzinējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas".

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 1 lapas (TMnot_150119_cietusie);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 4 lapām (TManot_150119_cietusie).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 11. martam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"";
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Pievienotie dokumenti