Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Publiska izklaides un svētku pasākuma organizators, par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona, par tehnisko drošību atbildīgā persona, kārtības uzturētāji un pārējie publiska pasākuma dalībnieki, kā arī Valsts policijas un pašvaldības policijas nodarbinātie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā" (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokola Nr.24 26.§ 2.punktu par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu.

Saskaņā ar Likumprojektu Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums tiek papildināts ar V nodaļu “Administratīvā atbildība publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas un norises jomā un kompetence sodu piemērošanā”, kurā iekļauti visi publisku izklaides un svētku pasākumu rīkošanas un norises jomā saglabājamie administratīvie pārkāpumi un noteikta kompetentā iestāde (iestādes), kurai piekritīga soda piemērošana. Minētie grozījumi aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Kodekss) 174.3 un 174.5 pantu. Ar grozījumiem tiek samazināts to pārkāpumu skaits, par kuru izdarīšanu persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības, līdz ar to Likumprojektā paredzēta administratīvā atbildība tikai par tādiem pārkāpumiem, kas pēc sava rakstura ir nenovēršami, bīstami, neatgriezeniski un radījuši materiālas sekas.

Likumprojektā iekļautie grozījumi ir attiecināmi uz administratīvās atbildības sistēmas reformu, kas paredz, ka Kodeksa vietā administratīvo atbildību reglamentēs Administratīvo pārkāpumu procesa likums, nozaru likumi, kā arī citi normatīvie akti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz šā gada martam.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts (TMLik_060217_pasakumu_drosiba);

2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_060217_pasakumu_drosiba).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017.gada 21.februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsultes Z.Pērkones e-pasta adresi zane.perkone@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Anda Smiltēna,

Anda.Smiltena@tm.gov.lv; tālr. 67036814.

 

Pievienotie dokumenti