Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (turpmāk – likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar likumprojektu preventīvi tiks aizsargāta indivīda un sabiedrības drošība no noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks saukts pie kriminālatbildības atbilstoši noziedzīgā nodarījuma kaitīgumam. Tāpat likumprojekts ietekmēs amatpersonas un institūcijas, kas veic kriminālprocesu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar 2008.gada 13.novembra likumu "Par Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu" Latvija ir pievienojusies Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu (turpmāk – Konvencija). 2015.gada 22.oktobrī Rīgā parakstīšanai tika atvērts Papildu protokols Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu (turpmāk – Papildu protokols). Latvija Papildu protokolu parakstīja 2015.gada 22.oktobrī, bet līdz šim to vēl nav ratificējusi. Papildu protokola mērķis ir papildināt Konvencijas noteikumus ar Papildu protokola 2. līdz 6.pantā aprakstīto darbību kriminalizēšanu, tādējādi pastiprinot centienus novērst terorismu.

Vienlaikus 2015.gada nogalē Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu, un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (turpmāk – Direktīvas projekts). Papildu protokolā un Direktīvas projektā ietvertās prasības ir cieši saistītas un atsevišķos gadījumos pārklājas, tomēr dažos aspektos Direktīvas projekta nosacījumi iet tālāk kā Papildu protokola prasības.

Likumprojekta mērķis ir nodrošināt tiesiskā regulējuma atbilstību Papildu protokola un Direktīvas projekta prasībām, pilnveidojot Krimināllikuma (turpmāk – KL) tiesisko regulējumu, un proti:

  1. lai paredzētu kriminālatbildību par dalību teroristu grupā;
  2. lai paredzētu kriminālatbildību par apmācīšanos terorismam;
  3. lai paredzētu kriminālatbildību par ceļošanu nolūkā veikt vai sekmēt terorismu, sniegt vai saņemt terorisma apmācību vai iesaistīties teroristu grupā;
  4. lai paredzētu kriminālatbildību par terorisma publisku slavināšanu vai īstenotā terorisma publisku slavināšanu, noliegšanu vai attaisnošanu;
  5. lai paredzētu kriminālatbildību par personas vervēšanu iesaistīšanai teroristu grupā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017. gada marta sākumam.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 2.februārim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Sintija.Dzalbe@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts;
  2. Likumprojekta  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti