Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kooperatīvās sabiedrības un to amatpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, ņemot vērā plānotās izmaiņas kooperatīvo sabiedrību regulējumā (likumprojekts “Kooperatīvo sabiedrību likums”).

Likumprojekts groza ziņas, kas ierakstāmas uzņēmumu reģistra žurnālā par kooperatīvajām sabiedrībām. Turpmāk uzņēmumu reģistra žurnālā neierakstīs informāciju, kas nav saistoša trešajām personām (galveno un papildu nodarbošanās veidu, kā arī statūtu parakstīšanas datumu).

Ņemot vērā likumprojekta “Kooperatīvo sabiedrību likums” regulējumu, plānots atteikties no kooperatīvās sabiedrības minimālā pamatkapitāla apmēra un pajas nominālvērtības ierakstīšanas uzņēmumu reģistra žurnālā. Tāpat plānotas izmaiņas attiecībā uz uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmo informāciju par valdes locekļu pārstāvības tiesībām un kooperatīvo sabiedrību amatpersonām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē ne ātrāk kā 2017. gada 12. janvārī.

 

 

7.

Dokumenti

Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (TMlik_211216_URlikums;) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_211216_URlikums).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Likumprojekts kopā ar sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) tiks ievietoti Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no Likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2017. gada 5. janvārim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Kaspars.Vecozols@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktora p.i. Laila Medin, 67046146, Laila.Medin@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti