Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 29.jūlijam)

1.

Dokumenta veids

Informatīvais ziņojums.

2.

Dokumenta nosaukums

Informatīvais ziņojums "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzītie un bijušie ieslodzītie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 580 (turpmāk – Rīkojums Nr.580) (prot. Nr. 47 37. §) tika apstiprinātas Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādnes 2015. –2020. gadam (turpmāk – Pamatnostādnes), savukārt ar Ministru kabineta 2015. gada 24. septembra rīkojumu Nr. 581 (turpmāk – Rīkojums Nr.581) (prot. Nr. 47 38. §) tika apstiprināts Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plāns (turpmāk – Plāns).

Rīkojuma Nr. 580 4. punktā paredzēts uzdevums Tieslietu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā pārskatu par Pamatnostādņu ieviešanu un pārskatu par Pamatnostādnēs noteikto Eiropas Sociālā fonda investīciju ietvaros finansēto uzdevumu izpildes gaitu (Valsts Kancelejas uzdevuma numurs 2015–UZD–2655). Rīkojuma Nr. 581 4.punktā noteikts uzdevums Tieslietu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā precizēto plāna īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķinu. Savukārt 5. punktā paredzēts uzdevums Tieslietu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā pārskatu par Plāna ieviešanu un pārskatu par Plānā noteikto Eiropas Sociālā fonda investīciju ietvaros finansēto uzdevumu izpildes gaitu.

Ņemot vērā šo uzdevumu izpildes termiņus, saturisko līdzību un efektīvu administratīvo resursu izmantošanas nepieciešamību, Tieslietu ministrija ir sagatavojusi vienu informatīvo ziņojumu atbilstoši šiem uzdevumiem un tajā atspoguļota informācija par Pamatnostādņu un Plāna īstenošanu laika periodā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 1. janvārim. Tāpat informatīvajā ziņojumā ietverta informācija par plāna īstenošanai nepieciešamā finansējuma aprēķinu un sniegta informācija par Pamatnostādnēs un Plānā iekļauto Eiropas Sociālā fonda investīciju ietvaros finansēto uzdevumu izpildes gaitu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Informatīvais ziņojums ir izstrādes stadijā, to plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2019.gada jūlijā/augustā.

7.

Dokumenti

Informatīvais ziņojums (datne: TMzin_260619_resoc) un Informatīvā ziņojuma pielikums (datne: TMzinP1_260619_resoc).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrībai ir iespēja līdzdarboties Informatīvā ziņojuma izstrādē, sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.41.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par Informatīvā ziņojuma projektu lūdzam sūtīt uz Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi Vita.Studente@tm.gov.lv līdz 2019. gada 29.jūlijam.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālruņa numurs 67046131, elektroniskā pasta adrese: Olga.Zeile@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti