1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Fiziskās personas, kuras plāno iegūt īpašumā nekustamo īpašumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Apzinot esošā normatīvā regulējuma riskus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un ēnu ekonomikas izskaušanas iespējām, secināts, ka viena no jomām, kuru skar risināmā problemātika, ir fiktīvi privātā kārtā slēgti darījumi, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumi. Ņemot vērā zvērināta notāra iesaistes apjomu tiesību nostiprināšanas procesā gan gadījumā, ja tiek sastādīts notariāls akts, gan gadījumā, ja tiek tikai apliecināti personu paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem, Likumprojekts paredz ieviest t.s. vienas pieturas aģentūras principu, to attiecinot arī uz gadījumiem, kad nostiprinājuma lūgumu pamato privātā kārtībā slēgts nekustamā īpašuma atsavināšanas darījums. Proti, paredzēts, ka nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā iesniegs zvērināts notārs vai bāriņtiesa, izslēdzot nepieciešamību šo procesa soli īstenot, piemēram, nekustamā īpašuma ieguvējam.

Likumprojekts paredz, ka bāriņtiesas amatpersona pēc parakstu uz nostiprinājuma lūguma apliecināšanas, nosūta nostiprinājuma lūguma datus valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī skenētus nostiprinājuma lūgumam pievienotos dokumentus, kā arī ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nogādā dokumentu oriģinālus zemesgrāmatu nodaļai.

Vienlaikus nolūkā nodrošināt bāriņtiesu sniegto pakalpojuma kvalitāti līdzvērtīgā pakāpē, kāds ir saņemams pie zvērināta notāra, plānots Bāriņtiesu likumā noteikt pienākumu ieskatīties valsts informācijas sistēmās, tostarp, Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, Iedzīvotāju reģistrā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā. Lēmuma pieņemšanas galīgais termiņš – 2017.gada 28.oktobris.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" uz 2 lapām.

2. Likumprojekta "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 9 lapām.

2. Likumprojekta "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums uz 2 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 1. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores vietnieces K.Miļevskas e-pasta adresi: Kristine.Milevska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti