1.

Dokumenta veids

Likumprojekti

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" un tam pavadošie likumprojekti - Grozījumi Notariāta likumā; Grozījumi Civillikumā; Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"; Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"; Grozījumi Kredītiestāžu likumā; Grozījumi Zemesgrāmatu likumā;

Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā; Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Bāriņtiesas, kuras izdara apliecinājumus, zvērināti notāri un personas, kuras vēlēsies saņemt notariālo palīdzību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" paredz svītrot bāriņtiesu kompetenci apliecinājumu izdarīšanā un citu Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā noteikto uzdevumu izpildē, tādējādi atslogojot bāriņtiesas no tām netipisku uzdevumu pildīšanas. Vienlaikus ar minēto likumprojektu vienotā paketē tiek virzīta virkne citu likumprojektu, precizējot tos atbilstoši plānotajiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā. Plānots, ka regulējums stātos spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Atslogojot bāriņtiesas no tām netipisku uzdevumu pildīšanas, bāriņtiesām būs lielāka kapacitāte stiprināt tās pamata uzdevuma, nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesību un interešu aizsardzību, izpildes kvalitāti, par ko publiskajā telpā jau ir bijušas ne mazums diskusiju. Uz bāriņtiesu darbības stiprināšanas nepieciešamību tās pamata funkciju izpildē apliecina arī Valsts kontroles revīzijas ziņojumā "Atņemtā bērnība: Ikvienam bērnam ir tiesības uzaugt ģimenē" atspoguļotā informācija. Likumprojekta mērķis ir vērsts uz bērna interešu nodrošināšanu pēc iespējas efektīvāk un bāriņtiesas kompetences sašaurināšanu, izslēdzot no tās apliecinājumu izdarīšanu, nodrošinot iespēju veltīt lielāku resursu bāriņtiesas pamata kompetencē esošo uzdevumu veikšanai, lai pamatfunkciju izpilde būtu kvalitatīva un efektīva, kā arī būtiski uzlabojot bāriņtiesas darba efektivitāti, sniedzot atbalstu un palīdzību visneaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem. Vienlaikus tiks celta notariālo darbību kvalitāte un stiprināta darījumu vides drošība, novēršot arī iespēju izmantot esošo regulējumu negodprātīgi, ņemot vērā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādītās riskus NILLTPF prasību izpildē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. jūnijā.

7.

Dokumenti

-

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 15. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes K. Alberingas e-pasta adresi: kristine.alberinga@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K. Miļevska e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv tel.67036813