Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Civilprocesa likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojektā ietvertie grozījumi attiecas uz ikvienu personu, kas ir vai nākotnē būs izpildu lietas vai maksātnespējas procesa dalībnieks. Tāpat ikvienai personai, kurai piemīt tiesībspēja un rīcībspēja darījumu ar nekustamiem īpašumiem veikšanai, ir tiesības pieteikties zvērinātu tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru rīkotās izsolēs un piedalīties solīšanā.

Tāpat likumprojekts var ietekmēt visas tās personas, kas, noslēdzot līgumu, iegūs tiesības celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamas ēkas un inženierbūves, tostarp teritorijās, kurās ir ierobežotas zemes atsavināšanas iespējas (ostas, speciālās ekonomiskās zonas u. tml.), kā arī apbūvei nodoto zemes gabalu īpašniekus.

Vienlaikus likumprojektā ietvertie grozījumi attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektā ietvertie grozījumi, kas skar Civilprocesa likuma 71. nodaļā "Piedziņas vēršana uz kustamo mantu" ietverto tiesisko regulējumu, izstrādāti par pamatu ņemot Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes veidotas darba grupas ietvaros sagatavotos priekšlikumus piedziņas vēršanas uz kustamo mantu tiesiskā regulējuma pilnveidei.

Kārtība, kādā piemērojams piespiedu izpildes līdzeklis – piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā uz mantu, kas atrodas pie citām personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot – noteikta Civilprocesa likumā. Piemērojot minēto tiesisko regulējumu, zvērināti tiesu izpildītāji praksē ir konstatējuši atsevišķus gadījumus, kad piedziņas procesa pilnīgai nodrošināšanai trūkst tiesiskā regulējuma vai arī tas ir nepilnīgs (piemēram, trūkst skaidra regulējuma kārtībai, kādā vēršama piedziņa uz parādniekam piederošām kapitāldaļām vai finanšu instrumentiem). Savukārt atsevišķas normas ir novecojušas un neatbilstošas faktiskajai situācijai. Līdz ar to piedziņas uz kustamo mantu tiesiskajā regulējumā veicami kompleksi grozījumi.

Vienlaikus likumprojektā ietverti grozījumi, kas saistīti ar 2015. gada 5. marta grozījumiem Civillikumā, ar kuriem  papildināta Civillikuma trešā daļa "Lietu tiesības" ar jaunu trešo A nodaļu "Apbūves tiesība". Minētie Civillikuma grozījumi stāsies spēkā 2017. gada 1. janvārī. Līdz ar pieņemtajiem grozījumiem Civillikumā, ir nepieciešams Civilprocesa likumā noteikt normatīvo regulējumu, kas attiecas uz nolēmuma izpildes jautājumiem, proti, kārtību gadījumiem, kad jāvērš piedziņa uz apbūves tiesību vai jāizpilda nolēmums, kas paredz apbūves tiesības labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai apbūves tiesības pārdošanu piespiestā izsolē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts.

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumiem Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto likumprojektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 17. novembrim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas vadītāja Evita Drobiševska, tālr. 67036954, evita.drobisevska@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā";
  2. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums.

 

 

Pievienotie dokumenti