1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts

“Grozījumi Civilprocesa likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tiesību politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa, kuru ietekmēs šis tiesiskais regulējums, ir jebkura fiziska un juridiska persona, kura vēršas tiesā savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzībai (CPL 1. pants).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis – ieviest vispārīgu un uz visiem civiltiesiskajiem strīdiem attiecināmu pagaidu aizsardzības regulējumu. Ar visaptveroša pagaidu aizsardzības tiesību institūta ieviešanu visu kategoriju lietās tiktu radīti priekšnoteikumi efektīvākai personas tiesību aizsardzībai tiesā līdz brīdim, kad stāsies spēkā galīgais nolēmums lietā.

Pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošana šobrīd pieļaujama sekojošās atsevišķu tiesību nozaru prasības kārtības lietās – lietās par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un aizsardzību, lietās par komercnoslēpuma aizsardzību, lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem, pagaidu aizsardzības lietās pret vardarbību, juridiskas personas maksātnespējas lietās, lietās, kas izriet no ģimenes tiesiskajām attiecībām. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam regulējumam prasības nodrošināšana nemantiska rakstura prasībās nav iespējama, savukārt vairāku kategoriju lietās esošais regulējums neparedz ne pagaidu aizsardzību, ne prasības nodrošināšanu.

No lietas nonākšanas tiesvedībā līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim var paiet samērā ilgs laiks, tādējādi prasītājam, kurš vēlas panākt kāda pienākuma izpildi no atbildētāja, neatkarīgi no prasības prima facie pamatotības uz tiesiski pamatotu rīcību nereti ir jāgaida līdz tiesvedības noslēgumam visās trīs tiesu instancēs. Taču laika gaitā kādas problēmas risinājums var zaudēt aktualitāti vai var būt par vēlu labot nodarīto netaisnību.

Pagaidu aizsardzības institūta mērķis ir sniegt pagaidu risinājumu, kas noregulē strīdus tiesiskās attiecības līdz lietas galīgai izlemšanai. Tādējādi pagaidu aizsardzība ir viens no taisnīgas tiesas jēdziena elementiem un ir nesaraujami saistīts ar tiesību aizsardzības efektivitāti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augusta vidū.

7.

Dokumenti

Likumprojekts TMlik_260719_CPL_pagaiduaizsardziba

Un anotācija TManot_260719_CPL_pagaiduaizsardziba

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 12. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juristes D.Vārnas e-pasta adresi: dace.varna@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību   nodaļas juriste Dace Vārna, tālr. 67036956, e-pasta adrese: dace.varna@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti