1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķauditorija

Projektā ietvertais regulējums skar pilngadīgus Latvijas pilsoņu un pilngadīgus Latvijas nepilsoņus.

Sabiedrības mērķgrupa viedokļa sniegšanai ir ikviena persona.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši šī brīža normatīvajam regulējumam, iesniegums laulības noslēgšanai dzimtsarakstu iestādē iesniedzams abām personām tikai klātienē.

Ar likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" tiek paredzēta iespēja atsevišķiem subjektiem, proti, pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem laulības noslēgšanas iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu) un laika zīmogu, dzimtsarakstu nodaļā iesniegt arī elektroniski.

Personām, kas vēlēsies noslēgt laulību, būs iespēja iesniegumu iesniegt uzreiz izvēlētajā dzimtsarakstu nodaļā. Līdz šim personas visbiežāk ir vērsušās tuvākajā dzimtsarakstu nodaļā atbilstoši savai dzīvesvietai vai darbavietai, vai pārstāvniecībā, lai saņemtu izziņu par laulības reģistrācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, ko vēlāk iesniedz dzimtsarakstu nodaļā, kurā plānots noslēgt laulību. Jaunā kārtība atvieglos iesnieguma iesniegšanu, to nepastarpināti iesniedzot jau konkrētajā nodaļā, kurā vēlēsies reģistrēt laulību.

Tāpat projektā ietvertais regulējums atvieglos iesnieguma iesniegšanas kārtību personām, kuras nevar ierasties dzimtsarakstu nodaļā klātienē (piemēram, persona dzīvo un strādā ārvalstīs, dzimtsarakstu nodaļas noteiktā darba laika dēļ, personas darba specifikas dēļ). Līdz ar to iesniegumu personas varēs iesniegt jebkurā izdevīgā laikā.

Projektā noteikts subjektu loks, kuriem būs iespēja iesniegt iesniegumu elektroniski, kā arī noteikts iesnieguma iesniegšanas veids.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1. Projekts uz 1 lapas (TMLik_190917_iesniegums).

2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lapām (TMAnot_190917_iesniegums).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 4. oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.¹ apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjiem lūgums sniegt viedokli nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta e-pasta adresi: dzimts.dep@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Solvita Saukuma-Laimere, tālr. 67226222, e-pasts: Solvita.Saukuma.Laimere@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti