Paziņojums par līdzdalības iespējām Likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojekta "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"; likumprojekta "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""; likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"; likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību likumā", likumprojekta "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 12.novembrim)
 

1.

Dokumenta veids

Likumprojektu pakete

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojektu pakete saistībā ar Akcionāru tiesību direktīvas grozījumu (2017/828) ieviešanu.

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā", likumprojekts "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā"; likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""; likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"; likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību likumā", likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Akciju sabiedrības, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū, un šādu sabiedrību akcionāristarpnieki (centrālais vērtspapīru depozitārijs, kredītiestāde, ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā arī cita persona, kas sniedz finanšu instrumenta konta uzturēšanas un sabiedrības akciju turēšanas pakalpojumus neatkarīgi no starpnieka juridiskās adreses vai galvenā biroja atrašanās vietas); institucionālie investori un aktīvu pārvaldnieki (piedāvā ieguldījumu veikšanu tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū); pilnvarotie padomdevēji (juridiskās personas, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros veic izpēti, sniedz padomus un ieteikumus attiecībā uz balsstiesību izmantošanu Latvijā reģistrētā kapitālsabiedrībā, kuras akcijas iekļautas regulētajā tirgū.); kā arī zvērināti revidenti, Nasdaq CSD SE un Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektu paketes mērķis ir ieviest Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/828 (2017. gada 17. maijs), ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu (turpmāk – Direktīva) prasības attiecībā uz šādiem jautājumiem: 1) akcionāru identificēšana, informācijas nodošana un akcionāru tiesību izlietošanas veicināšana; 2) institucionālo investoru, aktīvu pārvaldītāju un pilnvaroto padomdevēju pārredzamība; 3) akcionāru tiesības balsot par vadītāju atlīdzības politiku un atlīdzības ziņojumu; 4) akcionāru iesaiste saistīto pušu darījumu apstiprināšanā.

Pamatinformācija par likumprojektu paketi ir ietverta likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" anotācijas projektā (skatīt pievienotos dokumentus).

Likumprojektā "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" ir ietverts pamatregulējums (skatīt pievienotos dokumentus), t. sk. šis likumprojekts paredz: (1) akciju sabiedrībām tiesības noskaidrot savus akcionārus, iegūt to kontaktinformāciju, kā arī tiesības prasīt informāciju par tās akcionāriem no jebkura starpnieku ķēdē esoša starpnieka; (2) pienākumu starpniekam veikt visus iespējamos pasākumus, lai veicinātu akcionāra tiesību izlietošanu; (3) institucionālo ieguldītāju un aktīvu pārvaldnieku pienākumu izstrādāt un publiskot iesaistīšanās politiku; (4) pienākumu pilnvarotajiem padomdevējiem publiskot informāciju par tā darbībā piemērojamo kodeksu; (5) pienākumu akciju sabiedrībām izstrādāt un publiskot atalgojuma politiku un atalgojuma ziņojumu; (6) pienākumu publiskot arī saistīto pušu darījumus ar meitas sabiedrību un (7) precizēt saistīto pušu darījumu publiskošanas termiņu.

Likumprojektā "Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā" tiks precizēts zvērināta revidenta pienākums veikt atalgojuma ziņojuma pārbaudi.

Likumprojektā "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" un likumprojekts "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā" tiks paredzēti pēc būtības identiski grozījumi kā likumprojektā "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" saistībā ar pienākumu izstrādāt un publiskot iesaistīšanās politiku.

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (skatīt pievienotos dokumentus) paredz grozījumus saistībā ar pienākumu pensiju fondam izstrādāt un publiskot iesaistīšanās politiku (politiku, kurā apraksta un skaidro, kā pensiju fonds iesaistās tās akciju sabiedrības pārvaldībā, kurā tiek ieguldīti pensiju plāna aktīvi). Nolūkā sekmēt ilgtermiņa interešu ievērošanu attiecībā uz pensiju plāna aktīvu pārvaldību, grozījumi arī paredz pienākumu pensiju fondam publiskot noteiktu informāciju par līgumu, kas noslēgts ar līdzekļu pārvaldītāju, ja atbilstoši  pensiju plāna noteikumiem uzkrāto līdzekļu pārvaldīšanu veic pensiju fonda izraudzīts pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs. Tāpat grozījumi paredz līdzekļu pārvaldītājam pienākumu atklāt pensiju fondam noteiktu informāciju par to, kā līdzekļu pārvaldītājs veicina pensiju fonda ilgtermiņa darbības rezultātus.

Likumprojektā "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību likumā" pēc būtības tiks paredzēti līdzīgi grozījumi, kādi plānoti likumā "Par privātajiem pensiju fondiem". Grozījumi paredzēs pienākumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, kuras tiesīgas nodarboties ar dzīvības apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu, izstrādāt un publiskot iesaistīšanās politiku, kā arī sniegt noteiktu informāciju par līgumu ar līdzekļu pārvaldītāju, ja šīs apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības pašas neveic ieguldījumus, bet to ir uzticējušas veikt citai personai - līdzekļu pārvaldītājam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paketi plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2018. gada nogalē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (TMLik_261018_FITL); likumprojekta "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" anotācijas projekts (TMAnot_291018_FITL); likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (TMLik_261018_PPF); likumprojekta "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" anotācijas projekts (TMAnot_291018_PPF).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Likumprojektu pakete ievietota Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, lai sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu paketes izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par likumprojektos iekļauto regulējumu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no Likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2018. gada 12. novembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: aivars.latkovskis@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, 67036941, dagnija.palcevska@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti