Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" (turpmāk – likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar likumprojektu preventīvi tiks aizsargāta indivīda un sabiedrības drošība no noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks saukts pie kriminālatbildības atbilstoši noziedzīgā nodarījuma kaitīgumam.

Amatpersonas un institūcijas, kas veic kriminālprocesu, kā arī maksātnespējas procesa dalībnieki – maksātnespējas procesa administratori, kreditori, parādnieka pārstāvji, u.c.

5.

Dokumenta mērķis

2011.gada 11.maija Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Konvencija), kas stājusies spēkā 2014.gada 1.augustā un kuru Latvija ir parakstījusi 2016.gada 18.maijā.

 

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot Krimināllikuma (turpmāk – KL) tiesisko regulējumu, un proti:

  1. lai atbilstoši Konvencijas 46.pantam paplašinātu atbildību pastiprinošu apstākļu sarakstu;
  2. lai atbilstoši Konvencijas 58.pantam tiktu paredzēts pietiekami ilgs noilguma periods par Stambulas konvencijā paredzētajiem nodarījumiem, kas ļautu uzsākt tiesvedību, kad cietušais ir sasniedzis pilngadību;
  3. lai atbilstoši Konvencijas 34.pantam KL  tiktu paredzēta kriminālatbildība par personas vajāšanu;
  4. lai konkretizētu sodāmības nozīmi krimināllietā, kad sodāmība dzēšas lietas izskatīšanas gaitā;
  5. lai precizētu un papildinātu tiesisko regulējumu par smagiem, vidēji smagiem un viegliem miesas bojājumiem;
  6. lai pilnveidotu noziedzīgu nodarījumu kvalifikāciju, kas tiek izdarīti organizētā grupā;
  7. lai pastiprinātu atbildību par kukuļa piesavināšanos;
  8. lai kriminālatbildība tiktu paredzēta par smagākajiem maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpumiem, pārējos gadījumos personas saucot pie administratīvās atbildības.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada jūlija beigām.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Likumprojekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 25.jūlijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Uldis.Zemzars@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts;
  2. Likumprojekta  sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti