1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Krimināllikumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar likumprojektu preventīvi tiks aizsargāta indivīda un sabiedrības drošība no noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks saukts pie kriminālatbildības atbilstoši noziedzīgā nodarījuma kaitīgumam.

Ar Likumprojektu tiks pastiprināta Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība, kā arī tiks pastiprināta atbildība par nelikumīgu rīcību ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts) izstrādāts, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. jūlija Direktīvu (ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (turpmāk – Direktīva). Likumprojektam ir jāstājas spēkā līdz 2019. gada 6. jūlijam saskaņā ar Direktīvas 17. panta 1. punktu.

 

Likumprojektā ietverti arī citi pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā (turpmāk – darba grupa) izskatītie un atbalstītie grozījumi Krimināllikumā (turpmāk – KL), kas risina aktuālākos krimināltiesību problēmjautājumus, proti, saistībā ar:

-              transportlīdzekļu zādzībām;

-              komercnoslēpuma definīciju;

-              izvairīšanos no tiesas nolēmuma pildīšanas;

-              noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu slēpšanu;

-              valsts amatpersonu pretlikumīgu rīcību ar tām uzticēto īpašumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz šā gada jūlijam.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā":

  • Likumprojekts (TMLik_170418_KL_PIF);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_100418_KL_PIF).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2018. gada 20. jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to līdz 2018. gada 2. jūlijam nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta jurista U.Zemzara e-pasta adresi: Uldis.Zemzars@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti