1.

Dokumenta veids

 

      Likumprojekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

       Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā"

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

       Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

 

Zvērināti advokāti, zvērināti advokātu biroju dibinātāji un biedri, tiesību zinātņu doktori, kuri vēlas kļūt par zvērinātiem advokātiem.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar tieslietu ministra 2015. gada 2. februāra rīkojumu Nr.1-1/54 tika izveidota darba grupa advokatūras institūta pilnveidei (turpmāk – darba grupa). Darba grupas sastāvā tika pieaicināti vairāki eksperti – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvji, tiesneši, Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvji, Ģenerālprokuratūras, Finanšu ministrijas pārstāvji, Labklājības ministrijas u.c. Darba grupā tika diskutēts par advokatūras sistēmā pastāvošajām problēmām un par to iespējamiem risinājumiem, kā rezultātā izstrādāti grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā, ar tiem nosakot advokātu biroju tiesisko statusu, kvalifikācijas celšanas prasības, obligātu profesionālās darbības apdrošināšanu un regulējot citus jautājumus.

Šobrīd Advokatūras likumā advokātu biroja tiesiskais statuss regulēts ļoti vispārīgi, pastāv atšķirīga Advokatūras likuma interpretācija par advokātu biroju tiesisko statusu un to pielīdzināšanu juridiskai personai, kā arī to atzīšanu par tiesību subjektu. Ņemot vērā minēto, izvērtējot un darba grupā apspriežot vairākus iespējamos variantus par advokātu biroju iespējamo tiesisko statusu, tika secināts, ka visatbilstošākais regulējums būtu uz advokātu birojiem attiecināt Komerclikumā noteikto regulējumu attiecībā uz komersantiem, ciktāl saskaņā ar Advokatūras likumu nav paredzēts cits regulējums, tas ir, paredzot, ka zvērinātu advokātu biroju var veidot gan kā personālsabiedrību, gan sabiedrību ar ierobežotu atbildību, reģistrējot to Uzņēmumu reģistrā.

Līdz šim prasība advokātiem celt savu kvalifikāciju noteikta tikai Padomes iekšējos normatīvajos aktos, ar grozījumiem kvalifikācijas celšanas prasība nostiprināta likumā, paredzot arī atbildību gadījumos, ja advokāts kvalifikāciju neceļ Advokatūras likuma noteiktajā kārtībā un apjomā. Grozījumi paredz, ka advokātiem ir pienākums celt kvalifikāciju ne mazāk kā 16 akadēmiskās stundas gadā. Savukārt par kvalifikācijas celšanas prasību neievērošanu pret advokātu var ierosināt disciplinārlietu.  Papildus arī disciplinārsodu uzskaitījums papildināts ar kvalifikācijas pārbaudi, kas būs piemērojams tikai par kvalifikācijas prasību neizpildi.

Ar grozījumiem tiek noteikts, ka advokāta un advokāta profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risks ir apdrošināms. Apdrošinājuma ņēmējs ir advokāts, kas slēdz profesionālās darbības riska (civiltiesiskās atbildības) apdrošināšanas līgumu par sevi un par savu palīgu, vai kolektīvo profesionālās darbības riska apdrošināšanas līgumu attiecībā uz advokātu biroju. Savukārt Padome slēdz apdrošināšanas līgumu par visu advokātu profesionālās darbības riska apdrošināšanu (grupas apdrošināšanas līgums). Minimālo apdrošinājuma summu individuālajam, grupas un kolektīvajam apdrošināšanas līgumam, kā arī apdrošināšanas līguma obligātos noteikumus nosaka Ministru kabinets.

Tāpat ar grozījumiem regulēti citi jautājumi advokatūras sistēmas pilnveidošanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 11. jūlijā.

 

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 28. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes S.Šubes e-pasta adresi: sindija.sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti