Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Notiesātās personas ieslodzījuma vietās.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu atkarīgo personu pilnvērtīgu iesaistīšanos resocializācijas pasākumos izciešot brīvības atņemšanas sodu, svarīgi vispirms ir atrisināt atkarību problēmu, un tikai tad būs iespējams pilnvērtīgi iesaistīt šīs personas resocializācijas aktivitātēs, tāpēc nepieciešams papildināt esošo resocializācijas sistēmu ar jaunām, uz atkarīgām personām orientētām programmām.

Tieslietu ministrija kā programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs un Ieslodzījuma vietu pārvalde 2013. gada 18. septembrī parakstīja projekta līgumu par projekta LV08/2 „Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanu.

Tā galvenie mērķi un uzdevumi ietverti četrās aktivitātēs:

1.Personāla kapacitātes attīstība;

2.Atkarīgo centra ēku izbūve Olaines cietumā, aprīkojuma un inventāra iegāde;

3.Resocializācijas pasākumu īstenošana;

4. Projekta vadība.

Tāpēc Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/2 ietvaros Olaines cietumā tiek būvēts Ieslodzījuma vietu pārvaldes Atkarīgo centrs, kurā paredzēts nodrošināt resocializācijas programmas atkarību mazināšanai notiesātajiem. Ņemot vērā minēto, nepieciešams izstrādāt likumprojektu par soda izpildes kārtību, notiesāto tiesību apjomu u.tml. Atkarīgo centrā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Likumprojektā paredzēts papildināt Latvijas Sodu izpildes kodeksu ar jaunu nodaļu notiesāto, kas iesaistīti resocializācijas programmā atkarību mazināšanai brīvības atņemšanas soda izpildes īpatnībām, piemēram, notiesāto iesaistes kārtību minētajā programmā, programmas ilgumu un saturu, un citiem sodu izpildes jautājumiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts izstrādāts sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

 Likumprojektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2016. gada 7. janvārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts (TMLik_011215_LSIK), sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_011215_LSIK).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2016. gada 12. janvārim atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no likumprojekta publicēšanas dienas līdz 2016. gada 12. janvārim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Keta.France-Bamblovska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046131, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

 

Pievienotie dokumenti