Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta „Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Visi valsts iedzīvotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā (turpmāk – Karoga likums) izstrādāti, lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanu.   Karoga likumā tiks iekļauti administratīvie pārkāpumi un noteikta kompetentā iestāde, kurai piekritīga soda piemērošana, saistībā ar pārkāpumiem Latvijas valsts karoga (turpmāk – valsts karogs) lietošanā. Likumprojekts aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Kodekss) 201.43 – 201.45 pantus.

Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2015. gada 2. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2015-01-01 (turpmāk – spriedums), kurā atzina Kodeksa 201.43 pantu tiktāl, ciktāl tas nosaka sodu par valsts karoga nenovietošanu pie fiziskajām personām piederošām dzīvojamām ēkām atbilstoši Karoga likuma 7. panta pirmajai un otrajai daļai, - par neatbilstošu Satversmes 100. pantam. Ievērojot minēto, likumprojektā ietverti grozījumi, lai izpildītu minēto Satversmes tiesas spriedumu (proti, nedrīkst noteikt administratīvo atbildību par valsts karoga nenovietošanu pie fiziskajām personām piederošām dzīvojamām ēkām).

Valsts Heraldikas komisija atzīst, ka dažkārt necieņu pret valsts karogu izrāda, lai gan pats objekts, strikti vērtējot, nav uzskatāmas par valsts karogu, tāpēc likumprojektā iekļauta atbildība par zaimošanu vai necieņas izrādīšanu pret valsts karogu neatkarīgi no formas, kādā atveidots valsts karogs, un vērtējot personas pausto attieksmi pret valsts karogu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē šī gada aprīlī

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts „” (TMLik_170317_KarogLik);

  • ikumprojekta „Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_170317_KarogLik).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017.gada 3.aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsultes I.Brīnumas e-pasta adresi  iveta.brinuma@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsulte I.Brīnuma, e-pasts iveta.brinuma@tm.gov.lv, tālr. 67036977.

 

Pievienotie dokumenti