Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar likumprojektu tiks aizsargātas no noziedzīgiem nodarījumiem cietušās personas intereses, novērtējot tām radīto kaitējumu veselībai, savukārt noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks saukti pie kriminālatbildības atbilstoši cietušajām nodarītā miesas bojājuma smaguma pakāpei.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

  1. Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra sēdes protokola Nr.63 54.§ 7.punkts, kurā Veselības ministrijai tika dots uzdevums sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2014.gada 1.jūlijam izpildīt Rīcības plāna pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.-2017.gadam” īstenošanai 2012.-2014.gadam 4.5.1.uzdevumu, izstrādājot priekšlikumus psihisko traucējumu gradācijai likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 3.pielikumā un iesniedzot tos Tieslietu ministrijai izvērtēšanai

 

  1. 2011.gada 11.maija Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kuras 38. pants paredz, ka dalībvalstīs par krimināli sodāmu ir jāatzīst sieviešu dzimumorgānu kropļošana.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2016. gada jūnija beigām.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"";

Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Likumprojekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 7.jūnijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Uldis.Zemzars@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"";
  2. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti