1.

Dokumenta veids

Likumprojekts (turpmāk arī – likumprojekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz dažādu profesiju un profesionālo nozaru pārstāvjiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt profesiju un profesionālo nozaru atzīmējamo dienu datumus. Uz šī deleģējuma pamata Ministru kabinets izstrādās Ministru kabineta noteikumus “Par profesiju un profesionālo nozaru atzīmējamām dienām”.

Ņemot vērā, ka vairākas profesiju un profesionālo nozaru atzīmējamās dienas jau ir iekļautas likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”, ir nepieciešams pārcelt šīs normas no Likuma uz jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem. Rezultātā Likumā tiktu atstāts tikai “tīrs” regulējums par valstiskām svētku, atceres un atzīmējamām dienām. Šāds deleģējums atvieglotu Saeimas darbu, ja izpildvara tiktu iesaistīta likumdošanas procesā. Tieslietu ministrijas ieskatā, šāda satura regulējums (par nozaru un profesiju atzīmējamām dienām) nav ar tik konceptuālu ietekmi, tāpēc vairāk būtu piekritīgs Ministru kabineta lemšanai, lai izvairītos no pēdējā laikā daudzskaitlīgiem grozījumiem šajā likumā saistībā ar profesiju atzīmējamām dienām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2018. gada novembra beigām.

7.

Dokumenti

1.Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"” (TMLik_251018_SvetkL);

2.Likumprojekta “Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām"” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_251018_SvetkL).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā www.tm.gov.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli rakstveidā, nosūtot to līdz 2018. gada 23. novembrim uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Konstitucionālo tiesību nodaļas jurista Krišjāņa Cercena e-pasta adresi krisjanis.cercens@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” paredz deleģējumu Ministru kabinetam izstrādāt un noteikt profesiju un profesionālo nozaru atzīmējamo dienu datumus. Uz šī deleģējuma pamata Ministru kabinets izstrādās Ministru kabineta noteikumus “Par profesiju un profesionālo nozaru atzīmējamām dienām”.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Inta Salinieka, e-pasta adrese inta.salinieka@tm.gov.lv, tālr. Tālr. 67036980

 

 

 

 

 

Pievienotie dokumenti