1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personu loks, kas vēlēsies pretendēt uz amatu vai darbu Ekonomisko lietu tiesā, kā arī tiesas klienti, kuru strīdi vai noziedzīgie nodarījumi tiks nodoti specializētās tiesas kompetencē.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts izpildot Ministru kabineta 2019.gada 22.augusta rīkojuma Nr. 407 "Par konceptuālo ziņojumu "Par ekonomisko lietu tiesas izveidi"" 3.1.apakšpunktā doto uzdevumu, paredzot specializētas tiesas izveidi un tās darba uzsākšanu ar 2021. gada 1. janvāri. Ar Likumprojektā paredzēto regulējumu tiek ieviesta Ekonomisko lietu tiesa kā specializēta pirmās instances rajona (pilsētas) tiesa, kā arī dots uzdevums Tieslietu padomei noteikt tiesnešu skaitu Ekonomisko lietu tiesā, kā arī tiesas darbības teritoriju un atrašanās vietu.

Saskaņā ar Likumprojektu uz Ekonomisko lietu tiesu un šīs tiesas tiesnešiem pilnā mērā ir attiecināms likumā "Par tiesu varu" noteiktais attiecīgi rajona (pilsētas) tiesas un rajona (pilsētas) tiesas tiesneša tiesiskais ietvars, tostarp, tiesības, pienākumi un garantijas.

Galvenais mērķis specializētās tiesas izveidei ir procesa efektivitāte un nolēmumu kvalitātes nodrošināšana. Speciālas tiesas izveide ir risinājums ar lielāku attīstības potenciālu arī ilgtermiņā, kas nevis rada, bet novērš esošo tiesu kompetenču sistēmas sadrumstalotību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz š.g. 9.oktobrim.

7.

Dokumenti

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 4. oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores vietnieces K.Miļevskas e-pasta adresi: Kristine.Milevska@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv, tel.67036814.

Pievienotie dokumenti