1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija noteikumos Nr.609 „Noteikumi par advokāta eksāmena maksu”” (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kuras nav advokāta palīgi un vēlas kārtot advokāta eksāmenu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Apzinot tiesnešu, zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju pārbaudījumu saturu, konstatēts, ka šīm profesijām noteiktais zināšanu un prasmju pārbaudījums ir visaptverošāks nekā advokātiem.

Ar tieslietu ministra 2015. gada 2. februāra rīkojumu Nr.1-1/54 tika izveidota darba grupa advokatūras institūta darbības kvalitātes pilnveidei (turpmāk – darba grupa), lai risinātu ar advokatūras institūta darbību un attīstību saistītus jautājumus un celtu advokatūras institūta kvalitāti. Darba grupas sastāvā tika pieaicināti vairāki eksperti – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvji, tiesneši, Tieslietu ministrijas pārstāvji, Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvji, Ģenerālprokuratūras pārstāvji. Darba grupas ietvaros cita starpā tika diskutēts arī par zvērinātu advokātu eksāmenu, tāpat šāda diskusija notika arī sanāksmē ar advokātu eksāmena komisijas locekļiem. Rezultātā tika secināts, ka advokātu eksāmenu pretendentiem, kuri nav advokātu palīgi, nepieciešams pilnveidot advokātu eksāmena saturu, izdarot grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.227 „Zvērināta advokāta eksāmena kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.227).

Līdz ar grozījumiem Noteikumos Nr.227 jautājumu skaits eksāmena mutiskajā daļā tiks par vienu palielināts, tas ir, būs pieci jautājumi. Tāpat tiks paredzēts, ka advokāta pretendentam sastādāms arī viens no advokatūras lietvedības dokumentiem, piemēram, vienošanās par juridisko pakalpojumu sniegšanu.

Ņemot vērā minēto, palielināsies eksāmena norises ilgums, eksāmena labošanas ilgums, tāpat arī administratīvie izdevumi, tas ir, eksāmens prasīs lielākus administratīvos un finansiālos resursus, līdz ar to tiks palielināta advokāta eksāmena maksa pretendentiem, kuri nav advokātu palīgi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g.11. aprīlim.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts uz divām lapām;
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz piecām lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 6. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

Pievienotie dokumenti