1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

„ Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr. 227 „Zvērināta advokāta eksāmena kārtība”” (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kuras nav advokāta palīgi un vēlas kārtot advokāta eksāmenu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Apzinot tiesnešu, zvērinātu notāru un zvērinātu tiesu izpildītāju pārbaudījumu saturu, konstatēts, ka šīm profesijām noteiktais zināšanu un prasmju pārbaudījums ir visaptverošāks nekā advokātiem.

Ar tieslietu ministra 2015. gada 2. februāra rīkojumu Nr.1-1/54 tika izveidota darba grupa advokatūras institūta darbības kvalitātes pilnveidei (turpmāk – darba grupa), lai risinātu ar advokatūras institūta darbību un attīstību saistītus jautājumus un celtu advokatūras institūta kvalitāti. Darba grupas sastāvā tika pieaicināti vairāki eksperti – Latvijas Zvērinātu advokātu padomes pārstāvji, tiesneši, Tieslietu ministrijas pārstāvji, Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvji, Ģenerālprokuratūras pārstāvji. Darba grupas ietvaros cita starpā tika diskutēts arī par zvērinātu advokātu eksāmenu, tāpat šāda diskusija notika arī sanāksmē ar advokātu eksāmena komisijas locekļiem. Rezultātā tika secināts, ka advokātu eksāmenu pretendentiem, kuri nav advokātu palīgi, nepieciešams pilnveidot advokātu eksāmena saturu, izdarot grozījumus Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumos Nr.227 „Zvērināta advokāta eksāmena kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.227).

Ar grozījumiem Noteikumos Nr.227 paredzēts eksāmena mutiskajā daļā iekļaut piecus jautājumus, četrus no tiem par tiesību nozarēm, bet vienu par advokatūras institūtu. Savukārt eksāmena rakstiskā daļa papildināta, paredzot, ka advokāta pretendentam sastādāms arī viens no advokatūras lietvedības dokumentiem, piemēram, vienošanās par juridisko pakalpojumu sniegšanu.

Tā kā šobrīd notiek aktīvs darbs pie advokāta procesa ieviešanas, kas paredz, ka atsevišķās lietu kategorijās personu varēs pārstāvēt tikai advokāts, nevis jurists, tad nepieciešams maksimāli celt advokatūras institūta kvalitāti. Viens no veidiem, kā to īstenot, ir stingrāku nosacījumu noteikšana tām personām, kas tiek uzņemtas advokāta profesijā. Līdz ar to grozījumi Noteikumos Nr.227 paredz pašreizējo piecu baļļu vērtēšanas sistēmu grozīt uz desmit baļļu sistēmu, nosakot, ka nevienā no eksāmena daļām vērtējums nedrīkst būt trīs vai mazāk balles, lai pretendenta novērtēšanu būtu iespējams veikt precīzāk un pilnvērtīgāk. Tiks noteikts, ka gadījumā, ja rakstiskajā vai mutiskajā eksāmena daļā iegūtais vērtējums nesasniedz trīs balles, to neapaļo, un šādā gadījumā vērtējums ir attiecīgi viena vai divas balles (neapmierinošs vērtējums). Tāpat grozījumi Noteikumos Nr.227 paredz, ka galīgo eksāmena atzīmi nosaka, summējot pretendenta eksāmena abu daļu vērtējumus un izdalot ar divi, taču, ja iegūtais aritmētiskais rezultāts nesasniegs septiņas balles, to neapaļo, un vērtējums ir neapmierinošs.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz š.g.11. aprīlim.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts uz desmit lapām;
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz sešām lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 6. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes S.Šubes e-pasta adresi: Sindija.Sube@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti