1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz personām, kuras vēlēsies Hāgas 1965. gada konvencijā par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās (turpmāk – Hāgas konvencija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regulā Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, un ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000 (turpmāk — Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1393/2007) noteiktos dokumentus adresātam Latvijā piegādāt ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar 2018. gada 12. aprīļa likumu no 2019. gada 1. janvāra zvērinātiem tiesu izpildītājiem noteikta funkcija – veikt tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas konvenciju un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1393/2007.

Tiesu izpildītāju likuma 74. panta piektajā daļā (likuma redakcijā, kas būs spēkā no 2019. gada 1. janvāra) noteikts, ka zvērināta tiesu izpildītāja izdevumu, kas saistīti ar tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu, apmēru nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem.

Ņemot vērā minēto ar noteikumu projektu plānots veikt grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem", nosakot zvērināta tiesu izpildītāja amata darbības veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru, kādu ārvalsts kompetentajām iestādēm būs pienākums segt, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 1393/2007 un Hāgas konvencijai par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās iesniedzot lūgumu par tiesas vai ārpustiesas dokumentu izsniegšanu Latvijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekta spēkā stāšanās plānota ar 2019. gada 1. janvāri.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 1 lapas (TMnot_190918_izdevumi);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 8 lapām (TManot_190918_izdevumi).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 7. novembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"";
  2. Noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 9 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamajiem izdevumiem"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Pievienotie dokumenti