1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

Valsts valodas centra nolikums (turpmāk – projekts).

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

 

Valsts valodas politika

 

4.

Dokumenta mērķgrupas

Galvenokārt Valsts valodas centra ierēdņi un darbinieki, kā arī ikviena publisko vai privāto tiesību fiziska vai juridiska persona

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka tiešās pārvaldes iestādes nolikumā norāda iestādes funkcijas, uzdevumus un kompetenci. No minētā izriet, ja tiešās pārvaldes iestādes funkcijās, pildāmajos uzdevumos vai kompetencē tiek veiktas izmaiņas, grozījumi veicami arī tās nolikumā.

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts valodas centra nolikums" (turpmāk – nolikums) ir izstrādāts arī tādēļ, lai izpildītu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septītajā daļā ietverto principu, kas ietver sevī pienākumu aktualizēt informāciju atbilstoši izmaiņām tiesību aktos.

Šobrīd Valsts valodas centra (turpmāk – centrs) funkcijas, uzdevumus un pienākumus nosaka un regulē Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumi Nr. 202 "Valsts valodas centra nolikums". Minēto noteikumu redakcija satur atsauci uz tādām centra funkcijām un uzdevumiem, kas redakcionāli un saturiski precizējami, kā arī tos nepieciešams aktualizēt, ņemot vērā būtiskas ārējo normatīvo aktu izmaiņas: 2019. gada 8. jūnija grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 7. jūlija noteikumos Nr. 733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" un Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās 2020. gada 1. janvārī, ar ko spēku zaudē Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.

Ņemot vērā, ka grozījumi, kurus nepieciešams izdarīt nolikumā, ir apjomīgi, tad, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140. punktam, ir sagatavots jauns Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts valodas centra nolikums".

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

 

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts valodas centra nolikums" (MKnot_181019_ Valsts valodas centra nolikums);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Valsts valodas centra nolikums" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_181019_nolikums).

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019.gada 18.decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts valodas centra e-pasta adresi info@vvc.gov.lv

 

10.

Cita informācija

Nav

 

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta Valodas kontroles reģionālās nodaļas vadītājs Viesturs Razumovskis, e-pasts: viesturs.razumovskis@vvc.gov.lv, tel. Nr. 67334633

Pievienotie dokumenti