1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kriminālprocesa virzītāji un Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarītāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos" izstrādāts, lai nodrošinātu grozījumu Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos, kas apstiprināti Romas Starptautiskās krimināltiesas Dalībvalstu Asamblejā ar 2015. gada 26. novembra rezolūciju ICC-ASP/14/Res.2 un 2017. gada 14. decembra rezolūciju ICC-ASP/16/Res.4, ratifikāciju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 22. augustā.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos";

Likumprojekta "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 20. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juristes Z.Ozolas e-pasta adresi: Zane.Ozola@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore I.Gratkovska e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv, tālr. 67036961.

Pievienotie dokumenti