1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Preču zīmju likums"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Fiziskās un juridiskās personas, it īpaši komersanti un citas personas, kuras veic saimniecisko darbību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Preču zīmju direktīvā paredzētās prasības, kā arī aktualizētu līdzšinējā likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm” ietverto regulējumu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts 2019. gada 25. aprīlī izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts –  PZ projekts-konsolid-02042019

Anotācija – TMAnot_090419_PZ

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam –

rakstisku viedokļu sniegšana par dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstiskus viedokļus par Likumprojektu lūdzam sūtīt uz e-pastu Olga.Zeile@tm.gov.lv līdz 2019.gada 23.aprīlim.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, 67046134, Olga.Zeile@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti