Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi" grozījumu izstrādes procesā (līdz 2017. gada 6. decembrim)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta, kā arī pašvaldību, reliģisko organizāciju un nevalstisko organizāciju darbinieki, kuri strādā ar ieslodzītajiem vai bijušajiem ieslodzītajiem vai ir iesaistīti specifiskā atbalsta īstenošanā

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumu Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 264 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti" īstenošanas noteikumi"" projekts (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. –2020. gada plānošanas perioda vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2017. gada 23. novembrī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts - TMAnot_171117_groz_9.1.3

Anotācija - TMNot_171117_groz_9.1.3

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību politikas plānošanas dokumenta izstrādi  un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 13. punktu ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktā minētajam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 2017. gada 6. decembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: vita.studente@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046135, Olga.Zeile@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti