Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam

„Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi””

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.263)

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs un lietotājs. Tāpat dokumenta mērķauditorija ir arī fiziskas un juridiskas personas, kuras plāno iegūt īpašumā nekustamo īpašumu

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 24.panta piektajā daļā esošajam deleģējumam Ministru kabineta noteikumu projektā paredzēts regulējums, kas nodrošina būvju datu reģistrāciju un aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā no Būvniecības informācijas sistēmas.

Atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 13.panta pirmās daļas 5. un 11.punktā esošajam deleģējumam paredzēts noteikumos Nr.263 noteikt kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē un aktualizē informāciju par jūras piekrastes joslu un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem un dzēš zemes reformas laikā ar kompetentās institūcijas lēmumu noteiktu ceļa servitūtu un koplietošanas ceļu.

Lai atvieglotu inženierbūvju un to datu reģistrāciju vai aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un ar laiku pārtrauktu to kadastrālo uzmērīšanu, Ministru kabineta noteikumu projektā paredzēta iespēja inženierbūvju reģistrāciju veikt, pamatojoties uz inženierbūvju izpildmērījumu plāniem.

Papildus noteikumos Nr.263 paredzēts noteikt kārtību, kādā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrē uz apbūves tiesības pamata uzceltas nedzīvojamas ēkas vai inženierbūves

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2016.gada 25.augusta Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2016.gada 19.augustam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Kadastra metodikas daļas vadītāja Daina Ūdre, tālrunis – 67038680, elektroniskā pasta adrese – daina.udre@vzd.gov.lv

Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par noteikumu projektu

Pievienotie dokumenti