Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam

„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi””

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

Dokumenta mērķauditorija

Būvniecības ierosinātāji

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka būvvalde, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu un pamatojoties uz būvniecības ierosinājumu, nodod ziņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmai būves pirmsreģistrācijai. Šāda kārtība ne tikai nodrošina būves viennozīmīgu identifikāciju no būvniecības ieceres akcepta līdz būves reģistrācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā, kā arī būves ekspluatācijas laikā, bet arī nodrošina administratīvā sloga samazinājumu.

Ministru kabineta noteikumu projektā ir iekļauts regulējums, ka būvniecības procesā iesniegts pasūtītāja iesniegums būvvaldei vienlaicīgi ir uzskatāms par iesniegumu datu reģistrācijai vai aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā noteiktos gadījumos.

Papildus Ministru kabineta noteikumu projekts paredz, ka Valsts zemes dienestam datu reģistrācijas vai aktualizācijas procesa nodrošināšanai ar Būvniecības informācijas sistēmas starpniecību tiek nodota visa nepieciešamā būvniecības dokumentācija (piemēram, pieņemšanas ekspluatācijā akts, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte, izziņa par būves neesību)

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2016.gada 25.augusta Valsts sekretāru sanāksmē

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2016.gada 19.augustam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Būvju kadastrālās uzmērīšanas daļas vadītājs Uldis Svilpe, tālrunis – 67038468, elektroniskā pasta adrese – uldis.svilpe@vzd.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti