1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz personām, kuras piedalās administratīvā pārkāpuma procesā un kurām ir tiesības uz procesuālo izdevumu segšanu (piemēram, cietušie, liecinieki, eksperti, tulki), kā arī darba devējiem, kuru darbinieki neveic darbu sakarā ar piedalīšanos procesuālajā darbībā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 76. panta trešo daļu.

Projekta mērķis ir nodrošināt privātpersonai pēc iespējas ātrāku administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu atbilstīgu atlīdzinājumu. Projekts paredz procesuālo izdevumu segšanas kārtību un apmēru.

Projekts stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu (2020. gada 1. janvāris).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2019. gada martā.

7.

Dokumenti

  • Ministru kabineta noteikumu projekts "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi" (TMNot_190219_proc_izd);
  • Ministru kabineta noteikumu "Administratīvā pārkāpuma procesā radušos procesuālo izdevumu segšanas noteikumi" projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_190219_proc_izd).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2019. gada 6. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādāto projektu, lūdzam to nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Administratīvo tiesību nodaļas jurista Sanda Vilcāna elektroniskā pasta adresi: Sandis.Vilcans@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Inta Salinieka, tālr. 67036980, elektroniskā pasta adrese: Inta.Salinieka@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti