1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts (turpmāk arī – projekts)

2.

Dokumenta nosaukums

Bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu publiskās pieejamības noteikumi

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Fiziskās personas un juridiskās personas, kas izmantos VDK dokumentus sabiedrības informēšanai, kā arī zinātniskās, vēsturiskās un juridiskās pētniecības nolūkos.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2014. gada 8. maijā Saeima pieņēma grozījumus, likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" (turpmāk – Likums) paredzot bijušās LPSR Valsts drošības komitejas (turpmāk – VDK) dokumentu zinātniskās izpētes veikšanu. Likumā tika paredzēts, ka atbilstoši Likuma mērķim VDK dokumentu zinātnisko izpēti veic Ministru kabineta izveidota speciāla starpdisciplināra komisija (turpmāk – Komisija). Likuma 18. panta otrajā daļā tika noteikts, ka VDK dokumenti pēc to zinātniskās izpētes ir publiski pieejami Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā. Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 9. punktu minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2018. gada 31. oktobrim.

Ar Ministru kabineta 2014. gada 20. augusta rīkojumu Nr. 433 “Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei” tika izveidota zinātniskās izpētes komisija (turpmāk arī – komisija) likuma "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu" 18. panta 1.2 daļā paredzētā uzdevuma īstenošanai. Minētā rīkojuma 4. punkts noteica, ka komisija izstrādā darba plānu laikposmam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. maijam, paredzot komisijas darba gada pārskata sagatavošanu un pieņemšanu par 2015. un 2016. gadu un komisijas darba gala pārskata sagatavošanu un pieņemšanu līdz 2018. gada 31. maijam. Minētajā termiņā un līdz projekta gatavošanas brīdim šāds pārskats Ministru kabinetā netika iesniegts.

Ievērojot likumdevēja gribu un sabiedrības intereses, VDK dokumentu izpēte ir turpināma, paplašinot pētniecības iespējas un nodrošinot sabiedrībai nepastarpinātu pieeju VDK dokumentos iekļautajai informācijai.

Ievērojot Likumā paredzēto pilnvarojumu, projekta regulējuma mērķis ir nodrošināt plašāku VDK dokumentu pieejamību, lai veicinātu sabiedrības iespējas iepazīt totalitāra režīma sekas un novērstu totalitārisma atkārtošanās iespēju.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2018. gada 20. septembrim.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts “Bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu publiskās pieejamības noteikumi” (TMnot_230818_VDK_dok);

2.  Ministru kabineta noteikumu projekta "Bijušās LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu publiskās pieejamības noteikumi" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_230818_VDK_dok).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 11. septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz e-pasta adresi tm.kanceleja@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

Pievienotie dokumenti