Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 „Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību”” izstrādes stadijā

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 „Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir zvērinātu advokātu vecākie.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai nodrošinātu zvērinātu advokātu vecākajam regulāru atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmēra pārskatīšanu atbilstoši veicamajam darba apjomam attiecīgajā tiesu darbības teritorijā Ministru kabineta noteikumu 26. punktā atrunāts, ka Ministru kabinets ne retāk kā reizi piecos gados pārskata:

  1. noteikumu 5. punktā minēto atlīdzības bāzi;
  2. noteikumu 6. punktā minēto zvērinātu advokātu vecākā atlīdzību par citu ar valsts nodrošinātās aizstāvības vai pārstāvības veikšanas organizēšanu kriminālprocesā saistītu pienākumu pildīšanu;
  3. noteikumu 7. punktā minētos atlīdzināmo izdevumu apmērus, ņemot vērā attiecīgo preču cenu un pakalpojumu maksas vidējo apmēru valstī pārskatīšanas brīdī.

Ņemot vērā minēto noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 „Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem”” paredz:

1. paaugstināt zvērinātu advokātu vecāko atlīdzības bāzi, nosakot to 125,31 euro mēnesī līdzšinējo 109,56 euro vietā;

2. pārskatīt Ministru kabineta noteikumu 1.pielikumā noteikto grupas koeficientu iedalījumu, sadalot 1. grupā ietilpstošo procesa virzītāju pieprasījumu skaitu gadā uz pusēm tādejādi izveidojot jaunu grupu un attiecīgi dzēst 5.grupu. Minētās izmaiņas nodrošinās atbilstošāku un taisnīgāku zvērinātu advokātu vecāko darba apjoma novērtējumu.

Noteikumu projekts stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. jūlijā.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 „Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību””,  uz divām lapām;

2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 „Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību””, sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz septiņām lapām;

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2014.gada 10.jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsultes E.Krjukovas e-pasta adresi: eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814

 

Pievienotie dokumenti