Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību”” izstrādes procesā (līdz 2018.gada 22.oktobrim)
 

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 „Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir:

  1. personas, kurām ar Juridiskās palīdzības administrāciju ir noslēgts līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu;
  2.  zvērināti advokāti;
  3.  Juridiskās palīdzības administrācija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir paredzēt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju atlīdzības apmērus par juridiskās palīdzības sniegšanu Satversmes tiesas procesā.

Valsts nodrošināto juridisko palīdzību Satversmes tiesas procesā personas būs tiesīgas saņemt no 2019.gada 1.janvāra.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. oktobra beigās.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts TMnot_081018_takses un anotācija TManot_08102018_takses

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018.gada 22.oktobrim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes E.Krjukovas e-pasta adresi: Eva.Krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

 

Pievienotie dokumenti