Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācijas izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu" izstrādes procesā (līdz 24. augustam)
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācijas izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir maksātnespējas procesa administratori.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācijas izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu"" (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts, lai novērstu iespējamo rindas darbības ietekmēšanu, paaugstinātu procesa caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību maksātnespējas procesam, novēršot iespēju administratoriem ietekmēt rindas darbību, izslēgtu iespēju administratora amata pretendentiem prognozēt iespējamību tikt neobjektīvi ierindotam maksātnespējas procesos, kuri uzskatāmi par nozīmīgiem komerctiesiskajā vidē, ekonomikā, tautsaimniecībā, tostarp, ar vērtīgiem aktīviem. Kā arī, lai saskaņotu Maksātnespējas likuma ietverto tiesiskās aizsardzības procesa regulējumu.

Lai novērstu iespēju administratoriem ietekmēt rindas darbību, noteikumu projektā paredzēts izslēgt iespēju administratoram atteikties no maksātnespējas procesa, izmantojot rindas piedāvāto opciju "atteikties". Tādējādi Maksātnespējas likumā noteiktajos gadījumos administrators varēs atkāpties no juridiskās personas maksātnespējas procesa vai fiziskās personas maksātnespējas procesa, iesniedzot attiecīgo pieteikumu tiesai, kurā ir ierosināta maksātnespējas procesa lieta.

Stiprinot rindas nejaušības principu, noteikumu projektā paredzēts, ka administratora amata pretendentu saraksts tiek sajaukts biežāk nekā reizi gadā, proti, reizi ceturksnī.

Lai nodrošinātu paaugstinātu administratora ieteikšanas procesa caurspīdīgumu un sabiedrības uzticību šai procedūrai, noteikumu projektā paredzēts, ka administrēšanai vakantos subjektus kārto alfabēta secībā, nevis nejaušā secībā, kā tas ir šobrīd.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 3 lapām.

2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 3 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 24. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli (iebildumus vai priekšlikumus) par izstrādāto noteikumu projektu, lūdzam līdz 2017.gada 24.augustam to nosūtīt Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta direktora vietneicei Andai Pleikšnei uz elektroniskā pasta adresi Anda.Pleiksne@mna.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas administrācijas Juridiskā departamenta direktore Alla Ličkovska, tālr. 67099126, e-pasts: Alla.Lickovska@mna.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti