Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus" izstrādes procesā (līdz 2018.gada 25. janvārim)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ikvienu fizisku un juridisku personu, kura vēlēsies veikt dokumenta piegādi ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību vai būs šāda dokumenta adresāts.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumi Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus" (turpmāk – noteikumi Nr. 444) nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus. Noteikumu Nr. 444 ietvertā regulējuma piemērošana praksē ir iezīmējusi atsevišķus jautājumus, kuru precizēšana noteikumos ļautu būtiski vienkāršot un pilnveidot zvērinātu tiesu izpildītāju īstenoto dokumentu piegādes procesu.

Ar noteikumu projektu tiek precizēta dokumentu piegādes uzsākšanai nepieciešamo izdevumu samaksas kārtība, vienkāršotas ar dokumentu piegādes nodrošināšanu saistītas formālās darbības (dokumenta izsniegšanas vai neizsniegšanas fakta apliecināšanas prasības, tiesu izpildītājam iesniedzamo dokumentu noformēšanas prasības). Tāpat precizēta persona, kurai dokuments faktiski izsniedzams, ja dokumenta adresāts ir juridiska persona vai dokumenta adresāts – fiziska persona, dokumenta piegādes brīdī pats personīgi nav sasniedzams, kā arī gadījumos, kad piegādājamais dokuments ir Civilprocesa likumā noteiktais parādnieka brīdinājums par nekustamā īpašuma labprātīgu pārdošanu izsolē tiesas ceļā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu, vai tiesas brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu.

Kā arī vienlaikus atsevišķas noteikumu projektā ietvertās normas saistītas ar nepieciešamību noteikumus Nr. 444 saskaņot ar citiem normatīvajiem aktiem. 2018. gada 18. janvārī Saeimā otrajā lasījumā pieņemts likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojekta reģistrācijas Nr. 1072/Lp12), kas paredz Civilprocesa likuma 56. pantā svītrot prasību tiesā iesniegt paraksta veidlapu, ja tiesas dokumenta piegādi veicis zvērināts tiesu izpildītājs vai viņa palīgs. Vienlaikus noteikumu projektā iekļauti grozījumi saistībā ar oficiālās elektroniskās adreses ieviešanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 25. janvārim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 444 "Kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs pēc ieinteresēto personu lūguma piegādā tiesas pavēstes un citus dokumentus""
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

Pievienotie dokumenti