Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta ""Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"" izstrādes procesā (līdz 2018. gada 10. augustam)

1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Kā arī uz izpildu lietu dalībniekiem, kā arī citām personām, pēc kuru lūguma zvērināts tiesu izpildītājs veic tam likumā noteiktas amata darbības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ar 2018. gada 12. aprīļa likumu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" veikti grozījumi Tiesu izpildītāju likuma 80. pantā, nostiprinot pamatprincipus zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības apmēru noteikšanai, dodot arī uzdevumu Ministru kabinetam, tos ņemot vērā, līdz 2018. gada 1. novembrim pārskatīt Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm" noteiktos zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmērus.

Ņemot vērā minēto, ar noteikumu projektu tiek pārskatīti šobrīd noteiktie zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības takses apmēri, kā arī atlīdzības noteikšanas pamatprincipi, nodrošinot ar piedzenamā parāda un ieguldītā darba apjomu samērīgu zvērināta tiesu izpildītāja amata atlīdzību.

Noteikumu projektā ietverti grozījumi, kas paredz:

- samazināt amata atlīdzības fiksēto taksi izpildu lietās par nelielu parādu piedziņu, detalizētāk diferencējot piedzenamās summas un tai piemērojamās fiksētās takses apmēru;

- uz pusi samazināt amata atlīdzības fiksēto taksi gadījumos, kad parādnieks nokārto savas saistības paziņojumā par pienākumu izpildīt nolēmumu norādītajā termiņā;

- uz pusi samazināt amata atlīdzību taksei procentos, ja parāds izpildu lietā tiek segts no naudas līdzekļiem, kas bijuši apķīlāti kā šī prasījuma nodrošinājums;

- izpildu lietās par piedziņu noteikt augstāku amata atlīdzības fiksēto taksi gadījumos, kad parādnieks parādu nesedz gada laikā no izpildu lietas ievešanas;

- noapaļot noteikumos Nr. 451 noteiktos amata atlīdzības apmērus.

Vienlaikus ar noteikumu projektu pārskatīta šobrīd Ministru kabineta noteikumu 8.2. apakšpunktā noteiktā amata atlīdzība par zvērināta tiesu izpildītāja veikto fakta fiksēšanu.

Tāpat, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra sēdes protokola Nr. 55 39. § 2.3. apakšpunktu, noteikumu projektā tiek iekļauta jauna zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības pozīcija - amata atlīdzība par mantojuma masas sastāvā norādītas nereģistrējamas kustamas mantas saraksta sastādīšanu mantojuma lietā.

Kā arī, ņemot vērā apstākli, ka ar 2018. gada 12. aprīļa likumu "Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā" ar 2019. gada 1. janvārī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei tiek nodota dokumentu saņēmējas iestādes funkcija, organizējot dokumentu izsniegšanu Latvijā saskaņā ar Hāgas 1965. gada konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās un komerclietās un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra regulu Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs, un ar ko atceļ Padomes regulu Nr. 1348/2000, ar noteikumu projektu tiek noteikta zvērinātam tiesu izpildītājam pienākošās amata atlīdzības samaksas kārtība šādās dokumentu piegādes lietās.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekta spēkā stāšanās plānota ar 2018. gada 1. novembri.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 3 lapām (TMnot_200718_takses);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 13 lapām (TManot_200718_takses).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 10. augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"".
  2. Noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 26 jūnija noteikumos Nr. 451 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti


  

© Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 2020.