1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums attieksies uz pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un personām, kuras izmanto to sniegtos pakalpojumus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem"" izstrādāts, lai precizētu vēsturisko reģistru ierakstu glabāšanas prasības; precizētu, kādi dokumenti jāiesniedz ārzemniekiem pirms laulības noslēgšanas Latvijā; samazinātu administratīvo slogu attiecībā uz informācijas sniegšanu Tieslietu ministrijai, kā arī papildinātu gadījumus, kādos aktualizē reģistra ierakstu.

Projekts stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts TMNot_151119_groz_761

Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) TMAnot_151119_groz_761

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 29. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: dzimts.dep@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kristīne Hibnere, tālr. 67830681, Kristine.Hibnere@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti