Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

  1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumos Nr.364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Zvērināti tiesu izpildītāji un zvērināti notāri.

Vienlaikus noteikumu projekts attiecas uz personām, kurām ir prasījuma tiesības pret bezmantinieku mantu (kreditoriem), kā arī personas, kuras vēlas savā īpašumā iegādāties bezmantinieku mantas sastāvā esošu īpašumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2013. gada 24. jūlijā stājās spēkā Noteikumi Nr. 364“Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu”, kas nosaka kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs nodrošina bezmantinieku mantas pārvaldīšanu, apsardzību, novērtēšanu, atsavināšanu, kreditoru pretenziju apmierināšanu, realizācijas ieņēmumu sadalīšanu, tai skaitā zvērināta tiesu izpildītāja un zvērināta notāra izdevumu un amata atlīdzības segšanu, vai realizācijas ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošināta pašvaldību un valsts tiesību ievērošana, bezmantinieku mantas atsavināšanas procesā. Piemērojot Noteikumos Nr. 364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu” ietverto regulējumu, zvērināti tiesu izpildītāji praksē ir konstatējuši atsevišķus jautājumus, kuriem bezmantinieku mantas administrēšanas procesa pilnīgai nodrošināšanai trūkst tiesiskā regulējuma vai arī tas ir nepilnīgs. Ievērojot minēto, noteikumos veicami grozījumi, lai pilnveidotu zvērinātu tiesu izpildītājam noteikto amata darbību īstenošanu, administrējot bezmantinieka mantas pārņemšanas un pārdošanas procesu.

Kā arī atsevišķas noteikumu projektā ietvertās normas saistītas ar nepieciešamību Noteikumus Nr. 364 “Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu” saskaņot ar citiem normatīvajiem aktiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts pieteikt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2015. gada 14. decembrim.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto procesa aprakstu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 30. novembrim), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti