1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums attieksies uz fiziskām un juridiskām personām, kas Patentu valdei pieprasa sniegt maksas pakalpojumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 

Rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likuma 5. panta otrā daļa paredz, ka Patentu valdes pakalpojumi ir maksas pakalpojumi. Savukārt šī panta trešā daļa paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādi, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.

Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 723 “Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis” grozījumus nepieciešams veikt, jo tiek veikti grozījumi Patentu likumā, kā arī tiek pieņemts jauns Preču zīmju likums, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2015/2436 (2015. gada 16. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) (Dokuments attiecas uz EEZ), kas ietekmē iestādes sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu.

Vienlaikus tiek ieviesta Patentu administrēšanas informācijas sistēma, lai nodrošinātu Latvijā iesniegto patentu pieteikumu, Latvijā apstiprināto un uz Latviju attiecināto Eiropas patentu, kā arī papildu aizsardzības sertifikātu pārvaldību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 26.septembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

 

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 18.septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta juristes I.Krastiņa e-pasta adresi: Ivita.Krastina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv, tel.67046134.

Pievienotie dokumenti