1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ministru kabineta noteikumu projekts attiecas uz ikvienu fizisku un juridisku personu, kura vēlēsies piedalīties zvērināta tiesu izpildītāja vai maksātnespējas procesa administratora rīkotā kustamās mantas elektroniskā izsolē. Kā arī noteikumu projekts attiecas publiskām personām un privāto tiesību juridiskām personām, kas vēlēsies pārdot sev piederošu vai savā turējumā esošu mantu elektronisko izsoļu vietnē.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts izstrādāts, lai saskaņotu Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" ar 2018. gada 1. marta likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kas paredz parādniekam piederošu kustamu mantu no šā gada 1. jūlija turpmāk pārdot elektronisko izsoļu vietnē, kas pieejama https://izsoles.ta.gov.lv.

Tāpat ar Ministru kabineta noteikumu projektu tiek veikti grozījumi, lai Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi" saskaņotu ar Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 343 "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 17. punktu, kas paredz iespēju Tiesu administrācijai elektronisko izsoļu vietnē izsoles organizēt ne tikai zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas procesa administratoriem, bet arī citiem subjektiem. Ņemot vērā apstākli, ka attiecībā uz citiem subjektiem, kas nav zvērināti tiesu izpildītāji vai maksātnespējas procesa administratori, nav atbilstoša tiesiskā regulējuma, kas noteiktu detalizētu kārtību, kādā būtu organizējama un noturama šādu subjektu organizēta izsole elektroniskā formā, atbilstoši noteikumu projektam darbības elektronisko izsoļu vietnē, organizējot izsoles publiskas personas mantas, tai skaitā tādas, kas nodota iestādes vai kapitālsabiedrības valdījumā vai turējumā, pārdošanai, kā arī privāto tiesību juridiskās personas sistēmu izmanto saskaņā ar vienošanos, kas noslēgta ar Tiesu administrāciju, un tajā noteikto sadarbības kārtību, līdzēju atbildības jautājumiem elektronisko izsoļu vietnes lietošanas kontekstā, u.c.

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumu projektā veikti atsevišķi tehniska rakstura grozījumi, kas precizē elektronisko izsoļu vietnes nereģistrētam lietotājam un reģistrētam lietotājam vietnē nodrošināto piekļuves tiesību apjomu, ņemot vērā apstākli, ka laikā pēc Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas elektronisko izsoļu vietnes sistēmas platformā ieviesti vairāki pakalpojumi. Kā arī veikti tehniska rakstura grozījumi saistībā ar Fizisko personu reģistra izveidi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 2 lapām (TMnot_160518_izsoles);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 8 lapām (TManot_210518_izsoles).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 4. jūnijam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: evija.timpare@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Inita Ilgaža, tālr. 67036814, inita.ilgaza@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"".
  2. Noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 318 "Elektronisko izsoļu vietnes noteikumi"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

 

 

Pievienotie dokumenti